Βιβλιογραφία

Επιλεγμένη βιβλιογραφία για τον Ολυμπο

 

·                     Bacheville, Voyages des Freres Bacheville en Europe et en Asie, Paris 1822.

 

·                     Bartholdy, Jacob Ludwig Salomon, Voyage en Grece, Paris MDCCCVII

 

·                     Beaujour Felix [de], Voyage militaire dans l’ empire othoma, τ.1, Paris, 1829.

 

·                     Ηammond Ν., Μacedonia, Ι, 1972, 123 ff.,416, ff. 

 

·                     Clarke Daniel Edward, Travels in various countries of Europa, Asia and Africa, Cambridge 1810-1823.

 

·                     Helly B., Gonni I, La cite et son histoire, 1973

 

·                     Heuezey L.,  Le Mont Olympe et l’ Acarnanie, 1860

 

·       Leon Heuzey, Οδοιπορικό στην Τουρκοκρατούμενη Θεσσαλία, μετάφρ. Χρ. Ι. Δημητρόπουλος, Σχολ. Θ. Α. Νημάς, Θεσσαλονίκη 1991.

 

·                     Leon Heuzey, Mission archιologique de Macιdoine (mit H. Daumet), Paris 1876

 

·                     Holland Henry, M.D. F.R.S., Travels in the Ionian Isles, Albania, Thessaly, Macedonia, &c., London, 1815

 

·                     Kern Ο.,  Nordgriech. Skizzen 1912

 

·                     Kurtz  M., Le Mont Olymp, Neuchatel, 1923

 

·                     Leake W.Μ., Τravels in Νorthern Greece, ΙΙΙ, 1835, 330 ff.,

 

·                     Mackrodt Myth. Lex. III 847κε., Der O. in Ilias und Odyssee, Progr. Eisenberg 1882.

 

·                     Nilsson M.,  The Mycenean origin of Greek mythology, 1932

 

·                     Ρritchett Κendrick, Χerxes' Route over Μount Οlympos, ΑJΑ 65, 1961

 

·                   Ρritchett Κendrick,, Studies in Ancient Greek Topography II [1969] 145-163, The Battle of Pydna in 168 BC .  Appendix on the Route of Romans over Mount Olympos in 169 BC, 164-176.

 

·                   Ρritchett Κendrick,, Studies in Ancient Greek Topography VII, [1991] 101-136, Livy’s Route Through the Lower Olympos in 169 BC.

 

·                  Pouqueville, Φραγκίσκου Καρόλου Ούγγου, Λαυρέντιου, Ταξίδι στην Ελλάδα, Μακεδονία, Θεσσαλία [Ανοιξη του 1806], εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη

 

·                     Pritchett W.K., Studies in Ancient Greek Topography, II [1969] 145-163, 164-176

 

·                     Pritchett W.K., Studies in Ancient Greek Topography, VII [1991] 101-136

 

·                     Rizakis Α., Une forteresse Μacedonienne dans l΄Οlympe, ΒCΗ 1986, Ι, 331 κεξ.

 

·                     Staehlin Das hell. Thessalien 1924.

 

·                     Tozer H.F.,  Περιήγηση στη Θεσσαλία το 1869, Θεσσαλικό Ημερολόγιο 40, 2001, σ. 3-28,  μετάφραση Αλ. Γαλατούλης.

 

·              Uspenskij Porf. , Περιήγηση στις Μονές της Οσσας και του Ολυμπου το 1859, Θεσσαλικό Ημερολόγιο 36, 1999, σ. 3-38, μετάφραση Τέσσας Λεβέντη.

 

·                     Αγγελίδη Α., Αναδρομή στην Ιστορία της Μακεδονίας, εκδ. Μάτι, Κατερίνη 1989

 

·                     Αναγνωστόπουλος Π.Ν., Η Αρχαία Ολυμπική Πιερία, Κατερίνη, 1971.

 

·                     Β Διεθνές Συμπόσιο: Η προστασία, ανάδειξη και ανάπτυξη του Ολύμπου, Δήμος Λιτοχώρου, 1997

 

·                     Βακαλόπουλου Απ., Τα Κάστρα του Πλαταμώνα και της Ωριάς Τεμπών και ο Τεκές του Χασάν Μπαμπά 1972

 

·                     Αναγνωστοπούλου Π. Η Αρχαία Ολυμπια Πιερία, 1971

 

·                     Δημιτσά Μ., Αρχαία Γεωγραφία της Μακεδονίας, Τοπογραφίας, 2 1874(1988), 56 κεξ και

 

·                     Δήμιτσα Μ., Η Μακεδονία εν Λίθοις Φθεγγομένοις και Μνημείοις σωζομένοις, 1896(1988), 133 κεξ

 

·                     Επιστημονικό Συνέδριο: Η Πιερία στα Βυζαντινά και Νεώτερα Χρόνια, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Α.Ε.

 

·                     Ευαγγελίδης Τρύφων, Νέα Ελλάς, Αθήνα 1913, επαν. Μάτι, Κατερίνη 2002.

 

·          Ζώτος Μολοσσός Β. Δ., Ηπειρωτικαί Μακεδονικαί Μελέται, τ. Δ, Δρομολόγιον της ελληνικής χερσοννήσου, τεύχος Γ, Μακεδονία και Σερβία, Αθήναι 1887.

 

·            Καζταρίδης Ι.Φ., Η Μακεδονία κτά την Τουρκοκρατία, Η Πιερία των Περιηγητών και των Γεωγράφων, Εκδόσεις Μάτι, Κατερίνη, 2002.

 

·                     Κουκούδης Αστέριος, Οι Ολύμπιοι Βλάχοι και τα Βλαχομογλενά, εκδ. Ζήτρος, Θεσσαλονίκη 2001.

 

·                     Κουρουζίδης Σάκης, Ολυμπος: Κείμενα και εικόνες δύο αιώνων, Πιερική Αναπτυξιακή, 2001.

 

·                     Κοτζιά Ν., Λείβηθρα, Πίμπλεια, Πιερίς, Η Πατρίς του Ορφέως, ΑΕ 1948-1949, Χρονικά, 25 κεξ.W.

 

·                     Κυρίτσης Γιάννης, Ο Ολυμπος του Boissonas, Δήμος Λιτοχώρου, 2002

 

·                    Κυριαζόπουλος, B., -Γ.Λιβαδάς, Αρχαιολογικά ευρήματα επί της κορυφής του Ολύμπου Αγιος Αντώνιος, ΑΔ 22, 1967, 6 κεξ.

 

·                     Κυρίτης Γιάννης, Ο Όλυμπος του Boissonas, Δήμος Λιτοχώρου, 2002

 

·                     Μελετζής Σ., Ολυμπος, 1987

 

·                     Νέζης Ν., Ολυμπος, Αθήνα 1986

 

·              Παρθενίου, επισκόπου Κίτρους, Περιγραφή Επισκοπής Περιφέρειας Κίτρους επί Τουρκοκρατίας, Φωτοτυπημένη έκδοση(1918) 1986

 

·                     Σχινάς Ν., Οδοιπορικαί Σημειώσεις Μακεδονίας, Ηπείρου, 1886, 30 κεξ.

 

·                     Ψιλοβίκος Α., Γεωμορφολογικές , μορφογενετικές, τεκτονικές, ιζηματολογικές και κλιματικές διεργασίες που οδήγησαν στο σχεδιασμό και στη εξέλιξη σύνθετων αλλουβιακών ριπιδίων στον Όλυμπο, 1981

 

·                     Παντερμαλής Δ., Δίον. Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο, 1997.

 

·                     Πουλάκη – Πατερμαλή Ε., Όλυμπος 2, Μακεδονικόν Όρος, Μετεωρότατον, Αμητός Β, 1986, 699 κεξ

 

·           Πουλάκη – Πατερμαλή Ε, Θρηικήιση παρά Προμολήισιν Ολύμπου,  Αρχαία Θράκη, Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συμποσίου Θρακικών Σπουδών, Κομοτινή 1997, 569.

 

·           Πουλάκη – Πατερμαλή Ε, Μακεδονίς Γη, Αφιέρωμα στον N. Hammond, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Παράρτημα Μακεδονικών Αρ. 7, Θεσσαλονίκη 1997, 365.

 

·                     Πρακτικά Διημέρου Συνεδρίου για τον Ολυμπο, Λάρισα 1993

 

·                     Στεφανίδου-Τιβερίου Θ., Ανασκαφή Δίου, Η Οχύρωση, Θεσσαλονίκη 1998

 

·                     Τσοπανάκης Α., [Γλωσσικά της Μακεδονίας, Ancient Macedonia (1970), 334]

 

·                     Χρυσοστόμου Π., Η λατρεία του Δία ως καιρικού θεού, ΑΔ 44-46 (1989-1991) 21-72