Τα εν οίκω

Τα εν οίκω, προς τον δήμο...

μικρό αρχαίο γλωσσάρι

copyright  Ε. Πουλάκη Παντερμαλή

 

okoj· Ólh ¹ oka· .. kaˆ mšroj ti tÁj okaj· .. kaˆ t¦ ™ntÍ okv· ..

okon g£r tin£ fhsi  mšgan. “Omhroj tîn ™n ta‹j ™paÚlesi kataskiazÒmenon, pàr d ™n aÙtù ka…ein kaˆ koim©sqai toÝj ™rg£taj sÝn gunaixˆ kaˆ tšknoij.

kat¦ tÕn aÙtÕn d trÒpon kaˆ ™n tÍ 'Odussšwj o„k…v Ð q£lamoj toà Thlem£cou mšsoj ØyhlÕj òkodÒmhto, ØpÕ tÁj aÙlÁj periecÒmenoj· Thlšmacoj d Óqi oƒ q£lamoj ØyhlÕj dšdmhto periskšptJ ™nˆ cèrJ kaˆ g¦r toàton tÕn q£lamon kat¦ tÕ  mšson tÁj aÙlÁj ke‹sqa… fhsi· diÕ kaˆ per…skepton çnÒmasen, oŒon perifanÁ, di¦ tÕ pantacÒqen perišcesqai.

tÕn aÙtÕn trÒpon kaˆ tÕn Lašrtou okon perišcesqai pantacÒqen ØpÕ toà klis…ou, kat¦ mšson òkodomhmšnon. .. 

kl…sion d aÙtÕ proshgÒreusen ¢nalÒgwj tÍ klis…v, ¼tij stratiwtik¾ skhn» ™stin aÙtoscšdioj. ...

œcei g¦r tÕ kl…sion ¢nalog…an tin¦ prÕj t¦ toiaàta· prÕj t¦j past£daj [prÒdomoj ™xšdra]· proJkodÒmhto g¦r o„k»seèj tinoj ¹ past¦j kaˆ ¹ propast¦j kaˆ Ð prÒdomoj, kaq£per kaˆ toÜnoma dhlo‹· ...).

toioàto dš ti kaˆ ™xšdra, tÁj o„k…aj œxw p£shj prÕj aÙtÍ tÍ e„sÒdJ kateskeuasmšnh. oŒj d¾ paraplhs…wj kaˆ tÕ kl…sion œxw toà o‡kou.

kat¦ toÝj ¢groÝj ¤pantaj par' ¹m‹n okoi g…nontai meg£loi, t¾n mn ˜st…an, ™f' Âj ka…ousi tÕ pàr, ™n mšsoij ˜autîn œcontej, oÙ polÝ d aÙtÁj ¢pšcousin aƒ tîn Øpozug…wn st£seij, ½toi kat' ¢mfÒtera t¦ mšrh, dexiÒn te kaˆ ¢risterÕn, À p£ntwj ge kat¦ q£teron.

e„sˆ d kr…banoi sunezeugmšnoi ta‹j ˜st…aij kat¦ tÕ prÒsw mšroj ˜autîn, Ö prÕj t¾n qÚran blšpei toà pantÕj o‡kou. toioàtoi mn oân ¤pantej oƒ kat¦ toÝj ¢groÝj okoi kataskeu£zontai, k¿n eÙtele‹j ðsin.

oƒ d' ™pimelšsteron aÙtîn kataskeuazÒmenoi kat¦ tÕn œndon to‹con œcousi t¾n kat' ¥ntikru tÍ qÚrv tetagmšnhn ™xšdran. ˜katšrwqen d' aÙtÁj koitîna, kaq' Ön ¥nwqšn ™stin Øperîa o„k»mata, kaq£per kaˆ kat¦ poll¦ tîn pandoce…wn ™n kÚklJ kat¦ tre‹j to…couj toà o‡kou toà meg£lou, poll£kij d kaˆ kat¦ tšttaraj.

™k toÚtwn oân tîn o„khm£twn tÕ m£lista skepÒmenon ˜katšrwqšn ™sti, tÕ kat¦ tÁj ™xšdraj ™pike…menon..

¢me…nwn d tîn o‡kwn Ð prÕj meshmbr…an mn ™strammšnoj, ¢pestrammšnoj d t¦j ¥rktouj.

OÙkoàn ™n ta‹j prÕj meshmbr…an blepoÚsaij o„k…aij toà mn ceimînoj Ð ¼lioj e„j t¦j past£daj Øpol£mpei, toà d qšrouj Øpr ¹mîn aÙtîn kaˆ tîn stegîn poreuÒmenoj ski¦n paršcei. .. o„kodome‹n de‹ ØyhlÒtera mn t¦ prÕj meshmbr…an, †na Ð ceimerinÕj ¼lioj m¾ ¢pokle…htai, cqamalètera d t¦ prÕj ¥rkton, †na oƒ yucroˆ m¾ ™mp…ptwsin ¥nemoi·

”Agrauloi: oƒ ™n ¢grù dianuktereÚontej À aÙlizÒmenoi.

a‡qousai d aƒ Øyhlaˆ stoaˆ ¢nq»lioi par¦ tÕ kata…qesqai ØpÕ toà ¹l…ou. eta aƒ d a‡qousai oÙk e„sˆ qrÒnoi À kaqšdrai, †na lšgV ™f…zanon, ¢ll¦ stoaˆ kaˆ stulwtaˆ ›drai À tÒpoi Øf' ¹l…ou katalampÒmenoi.

¢ndreèn· Ð mšgaj okoj

aÙl»· kat¦ g¦r par£lhyin tÁj aÙlÁj œfh t¦ ›rkea· ™n g¦r ¥lloij tÕ plÁrej œfh·

…..¥lloi d ¢kribšsteron a„qoÚsas lšgousi tÁj aÙlÁs t¦j sto£j, †na m¾ œxw ðsi tÁj aÙlÁj, ¢ll¦ tÕ mn ¥stegon kaˆ Øpa…qrion aÙl», aƒ d pšrix toà Øpaiqr…ou stoaˆ a‡qousai· ...Ãsan g¦r met¦ t¦j a„qoÚsaj oƒ prÒdomoi, ïn p£lin ™ndÒteroi q£lamoi, oÞj kaˆ mucoÝj kale‹ di¦ toàto·  ..Óti g¦r tÁj aÙlÁj œndon e„sˆn oƒ dÒmoi, safîj par…sthsi di¦ toÚtwn· ..[kaˆ prÒdomos oân Ð metaxÝ tÒpoj toà te dÒmou kaˆ toà qal£mou·

aÙl», kaˆ ™n taÚtV staqmo…, œnqa ›sthke t¦ zîa, kaˆ klis…ai, œnqa kaqeÚdousin oƒ ¥nqrwpoi, kaˆ shko…, œnqa ™gkle…ousi t¦ neogn£, Ótan t¦j mhtšraj ¢mšlgwsin À e„j nom¾n ™kpšmpwsi

AÙl», ¹ œpaulij craÚsV mšn t' aÙlÁj Øper£lmenon. lšgetai kaˆ aâlij, kaˆ sÚnqeton dÚsaulij, Ð o„k»twr aÙl…thj, aƒ d' ™n to‹j ¢gro‹j o„k»seij aÜlia, kaˆ oƒ ¢pÒkoitoi toÚtwn qÚrauloi.

aÙlÁs· ™paÚlewj· n aÙlÁj ™n cÒrtJ (L 774) ™n tù perifr£gmati tÁj aÙlÁj S periwrismšnJ. kaˆ g¦r t¦ Ómora sÚgcorta lšgousin

*aÙlÁs· tÁj kat' ¢groÝj ™paÚlewj lšgei (E 138 ..) (S

AÙlÁj d cÒrton oƒ mn tÕn periorismÒn fasi kaˆ t¾n perioc»n, oƒ d tÕ cèrhma tÁj aÙlÁj, Ö kaˆ mšsaulon ¢llacoà epe. ka… fasin oƒ 'EtumolÒgoi, Óti cÒrtoi oƒ trocalo…, ™peˆ ¢pÕ cÒrtou kateskeu£zonto. k£llion d epon ›teroi Óti, e„ mn cÒrtoj nohqÍ tÕ kat¦ crÁsin ¢rca…an kÚklJ per…fragma, lšgetai oÛtw di¦ tÕ m¾ ˜rk…oij ¢ll¦ cÒrtoij tÕ palaiÕn fr£ttesqai t¦j aÙl£j, À fuomšnoij ™p…thdej À kaˆ xhro‹j tiqemšnoij. e„ d tÁj aÙlÁj tÕ cèrhma cÒrtoj lšgetai, e‡h ¨n toàto di¦ tÕ æj ™pˆ polÝ t¦j meg£laj aÙl¦j cÒrtoij ™n kairù q£llein ™x aÙtom£tou. Shme…wsai d Óti, ésper tÕ aÙlÁj cÒrtoj ™k tÁj palai©j cr»sewj ™lal»qh, oÛtw kaˆ aƒmasi¦ p£lai mn doke‹ ™x ¢kanqîn enai, di' ïn aƒm£ssetai ce…r, Ûsteron d kaˆ tÕ ¡plîj ™k cal…kwn teic…on aƒmasi¦ ™lšgeto. fasˆ goàn oƒ palaio…, Óti aƒmasi¦ ™k cal…kwn o„kodÒmhma, teic…on, qrigkÒj, kaˆ ›tera toiaàta, perˆ ïn dhloàtai kaˆ ™n to‹j e„j t¾n 'OdÚsseian.

AÜleioj: ¹ ¢pÕ tÁj Ðdoà prèth qÚra tÁj o„k…aj.

*aÙl…a qÚra· pulèn

AÜlia: ¢ntˆ toà œpaulij. À ¢ntˆ toà t¦j mikr¦j aÙl£j.  oÛtwj Lus…aj kaˆ A„sc…nhj.

AÙl…zetai: koim©tai, ful£ttei, paremb£llei. kaˆ AÙlizÒmenoi, 'Antifîn ¢ntˆ toà koimèmenoi.

*aÙl…zomai· mšnw AS ™ndiatr…bw (Prov. 19,23) ASn

BhlÕj d sun»qwj Ð tÁj o„k…aj bat¾r par¦ tÕ ba…nesqai.. Óqen kaˆ tÒpoi ¢bšbhloi mn oƒ ƒeroˆ kaˆ ¥batoi, bšbhloi d oƒ batoˆ kaˆ to‹j tucoàsi

d£pedon. tÒpoj ™ggÝj o„khm£twn, aÙtÕj m¾ œcwn o„k»mata. tÕ ™ntÕj o„k…aj ™mbadÕn, æj m¾ mÒnon a‡qrion, ¢ll¦ kaˆ ØpwrÒfion

d£pedon d tÕ ÐmalÕn cwr…on, g»peda d t¦ ™n ta‹j pÒlesi proke…mena ta‹j o„k…aij oŒon khp…dia· o„kÒpeda d o„k…aj katerifqe…shj œdafoj

'Enèpia. polloˆ mn toÝj parod…ouj tÁj o„k…aj lšgousi to…couj, toutšsti toÝj ¢ntikrÝ tÁj e„sÒdou, o‰ ™n Ñfqalmo‹j e„si tîn parodeuÒntwn œxwqen. diÕ kaˆ pamfanÒwnta t¦ toiaàta

'Exšdra. Ð d katÁrce cwm£twn, tÕ mn kat¦ t¾n BÒreion ™xšdran, ¿ metaxÝ tîn dÚo pulîn Ãn. kaˆ aâqij· katókoun plhs…on toà mouse…ou kaˆ tÁj ™xšdraj.

'EpaÚleioj: ¹ tÁj aÙlÁj ÐdÒj.

œpaulij· *m£ndra boîn AS. À o‡khma. À *aÙl» AS. À stratopede…a. kaˆ ¹ poimenik¾ aÙl»

”Epaulij: ¹ o„k…a, ™n Î t¾n aâlin poioàntai. Aâlij d ¹ ko…th. kaˆ 'EpaulÒsunoj, Ð e„j t¾n œpaulin „èn. oÜte t…n' ¢ndrîn oÜte brotîn bl£yaj, o‡cet' ™paulÒsunoj. perˆ lšontoj Ð lÒgoj.

œpauloj· ™p…skhnoj. œnoikoj. [car£dra]

™paÚlouj· ™paÚleij. m£ndraj (y 358)

'EpaulÒsunoj: Ð e„j t¾n œpaulin „èn. kaˆ 'Epaul…zontai, ™piski£zontai.

`Est…a g¦r kaˆ ƒst…a kaˆ ™sc£ra purÕj t¦ aÙt£ e„sin, éste tÕ œcein ™sc£raj taÙtÕn ¨n e‡h tù œcein ˜st…aj, ½goun æj ¢pÕ mšrouj, o„k…aj.

q£lamos· *okoj Agn. mucÒj. numfikÕj okoj

q£lamoj Ð koinÕj okoj, q£lamoj ¹ ¢poq»kh, kaˆ q£lamoj Ð koitèn.

q£lamoj d eŒj Ð ™ndot£tw kaˆ tÕ ™xwtšrw aÙtoà dîma kaˆ met' aÙt¦ ¹ aÙl»

kali¦ ¹ ™k k£lwn o„k…a· k©la d t¦ xÚla

katagwg»· kat£lusij, *kat£luma vn, pandoke‹on, *o‡khma

Katagwg»: par¦ `HrodÒtJ pandoke‹on.

*kat£luma· o‡khma, katagègion (`1. Regn. 1,18 ..) A

Klis…a d kaˆ nàn eÙtel¾j o‡khsij· ™peˆ kaˆ staqmÕj aÛth kaˆ mšsaulon kaˆ aâlij kaˆ œpaulij· oÙ m¾n okoj, À dîma, À mšgaron. (Vers. 49.) ]

Klis…a d ¹ aÙtoscšdioj kaˆ oÙ polutel¾j o‡khsij kaˆ kairik», ¼tij oÜte q£lamoj oÜte okoj oÜte dÒmoj oÜte mšgaron oÜt' ¥n ti tîn toioÚtwn kur…wj ·hqe…h. taàta g¦r kaˆ o„kodomht¦ kaˆ paramÒnima. Skhn¾ d m£lista ¹ toiaÚth lšgetai o‡khsij, kaˆ oÙk œsti kairiwtšran ¥llhn ˜rmhne…an eØre‹n. taÙtÕn g¦r klis…a te kaˆ skhn», pl¾n Óson ¹ mn klis…a mime‹ta… pwj o„k…an

klis…ai· aƒ aÜleioi pulînej

klis…h· skhn». kaqšdra (d 123) kaˆ ¹ œpaulij (p 159)· ¢pÕ toà kl…nesqai ™n aÙtÍ t¦ qršmmata. kaˆ prÒquron. N…kandroj

[klis…as] nàn t¦j tîn poimšnwn katagwg£j.

klis…on· pandoce‹on r. s. À b£sij, ™f' Î t…qetai Ð qrÒnoj (w 208) r

kl…sion] per…fragma. Q. ¤pax e‡rhtai. shma…nei d ™xšdran tin¦ sigmatoeidÁ, ™n Î œkeinto oƒ klismo…. À krhp…dwma, ™f' oá ™kaqšzonto À ™koimînto. V.

œsti d tÕ kl…sion, æj mn Ð poiht¾j ™n 'Odusse…v boÚletai, doulikÕn eÙtelj o‡khma

kl…sion] ¥llo tÕ par¦ 'Attiko‹j kl…sion. k¢ke‹no mn g¦r ¡maxîn kaˆ zeugîn dektikÕn, Ö nàn `Rwma‹oi par¦ t¾n st£sin staàlÒn fasin. kr…banos· Ð baànoj tîn kriqîn. kriqa‹j g¦r tÕ prÒteron ™crînto, kaˆ baÚnouj t¦j kam…nouj œlegon. katacrhstikîj d kaˆ Ð lšbhj

Kr…banon: oƒ 'Attikoˆ lšgousi kriqîn baànon, toutšsti k£minon. kaˆ ”Artoj kriban…thj, Ð ™n krib£nJ çpthmšnoj. kr…banoj d par¦ tÕ kr‹ kaˆ tÕ baànoj· Ó ™sti k£minoj.

Kr…banos: Ð foàrnoj. kaˆ paroim…a· ”Annoj kr…banon. ™pˆ tîn kainÒn ti ™feurhkÒtwn· ”Annoj g¦r A„gÚptioj e„j t¾n tîn ¥rtwn Ôpthsin ™penÒhse tÕn kr…banon.

mšgaron· polutel¾j okoj. À *Øperùon ASvg

mšlaqron. À Ð Ôrofoj À tÕ mšson tÁj stšghj xÚlon, Ó, fas…, kale‹tai Øpšrtonon.. ™k d toÚtou kaˆ Ð Óloj okoj mšlaqron

MesaÚlion: kur…wj mn ¹ mšsh qÚra· ke‹tai d ¢ntˆ toà mesaÚlion. À MesaÚlion, Ð mšsoj tÒpoj tÁj aÙlÁj.

Mšsaulon d ¹ kaˆ aÙl¾ kaˆ œpaulij kaˆ aâlij. lšgetai d kaˆ ™pˆ ¢nqrwp…nhj o„k»sewj, æj dhlo‹ tÕ «Óte oƒ mšsaulon †konto«. oƒ d palaioˆ shmeioàntai, æj 'Attikoˆ mn t¾n mšshn qÚran mšsaulÒn fasi, m£lista mn oân t¾n mšshn duo‹n aÙla‹n, éj fhsin A‡lioj DionÚsioj, ¿n kaˆ mštaulon aÙtÕj lšgei prÕj ÐmoiÒthta toà meqÒrion kaˆ meta…cmion.  par¦ d tù poihtÍ mšsauloj ™pˆ ¢groikikÁj lšgetai katoik…aj ½toi ™paÚlewj À m£ndraj. ™pˆ d m¾ toioÚtou katalÚmatoj t£xij aÛth, æj kaˆ ¢llacoà fa…netai, ˜rk…on, aÙl», a‡qousa, prÒdomoj, dÒmoj, kaˆ tÕ ™ndot£tw, q£lamoj. Ãn dš, fas…, kaˆ mesaÚlion, kroàm£ ti metaxÝ tÁj aÙlÁj aÙloÚmenon

mšsaulon d oƒ 'Attikoˆ <t¾n mšshn qÚran> t¾n fšrousan e‡j te t¾n ¢ndrwn‹tin kaˆ gunaikwn‹tin

MesÒdmh. tÕ mšga xÚlon ¢pÕ toà ˜tšrou to…cou prÕj tÕn ›teron diÁkon, œn te to‹j tîn pandoce…wn o‡koij to‹j meg£loij ™n oŒj ƒst©si t¦ kt»nh kaˆ kat' ¢grÕn Ðmo…wj ™n to‹j gewrgiko‹j o‡koij

MessaÚlioj: Ð mšsoj tÒpoj tÁj aÙlÁj.

Mštaulos: ¹ ·upar¦ legomšnh aÙl», oá Ôrniqej Ãsan.

*mšsaulon· œpaulin (W 29) ASn

mšsaulon· qurwrÒn. kaˆ ¹ tÁj aÙlÁj qÚra (L 548). kaˆ ¹ ™n    ¢grù o‡khsij

Ómaulon· ÐmÒkoiton AShm, <sÚgkoiton> hm. Ðmoà aÙlizÒmenon ASv. <SofoklÁj Fine‹> (fr. 650 a) hm

nauklhrèsimoi stšgai· t¦ pandoke‹a· ™peˆ œnioi ™mpore‹a  lšgousin· æj kaˆ Sths…coroj ™mporikÕn okÒn fhsin (fr.  `80 Bgk)

*xen…a· kat£luma, katagègion (Philem. 22) (vg)

Ðrmht»rion· katagègion r

Ôrofoj. kalam…skou edoj Ødrocaroàj, ™pithde…ou e„j Ñrof»n.. di¦ t¾n palait£thn  crÁsin kaˆ ¡plîj aƒ tîn o„kiîn stšgai p©sai Ôrofoi lšgontai

pandok(e)‹on· pandoc(e)‹on

p£ndox· Ð ™n pandoc(e)…J o„kîn

pandoceÚs· ™pidšxioj, Ð p£ntaj decÒmenoj

PandokeÚtria: ¹ kaphl…j· par¦ tÕ dšcesqai p£ntaj. e‡rhtai d kaphlˆj par¦ tÕ kakÚnein tÕn phlÒn· phlÕj d Ð onoj. Óqen kaˆ ¥mpeloj, oƒoneˆ œmpeloj oâsa, ¹ ™n aØtÍ œcousa tÕn phlÒn.

P£ndokoi: aƒ p£ntaj ØpodecÒmenai. toàto d ‡sasin ½dh periferÒmenon kaˆ aƒ p£ndokoi gr©ej. kaˆ Pandoke‹on, tÕ p£ntaj ØpodecÒmenon o‡khma.

P£rauloj: Ð ™n ¢gro‹j. À P£rauloj, paratetamšnh. À ™ggÚj·par¦ t¾n aÙl»n. À qrhnhtik»· par¦ toÝj aÙloÚj. SofoklÁj· t…noj bo¾ p£rauloj ™xšbh n£pouj.

paraÚlia· t¦ par¦ t¾n aÙl»n, oŒon prÒcwra

[pÒrta· pÒrta, qÚra pÒlewj À aÙlÁj o‡kou]

PnigeÚs: Ð foàrnoj, Ð kr…banoj. kur…wj, Ópou oƒ ¥nqrakej sumpn…gontai. diÕ ™pilšgei· ¹me‹j d ¥nqrakej.

prodÒmJ] prÕ toà o‡kou sto´.

StaqmÕn. e„j tÒpon ™ndotšrw tÁj aÙlÁj, Ön staqmÕn proshgÒreuon ¢pÕ tîn ˜stètwn ™n aÙtù zèwn. diÕ kaˆ “Hfaistoj poie‹ staqmoÚj te klis…aj te kathrefšaj „d shkoÚs (S 589)·kathrefe‹j g¦r kaˆ ™stegasmšnai aƒ klis…ai di¦ tÕ t¾n aÙl¾n m¾ enai toiaÚthn·tÕ g¦r kathrefšas ™k koinoà tîn te klisiîn kaˆ tîn staqmîn ¢koÚousi. shkoˆ dš, œnqa sunškleion t¦ neogn£·

staqmo…·paÚleij, Ópou †stantai †ppoi kaˆ bÒej. kaˆ stratiwtik¾    kat£lusij. kaˆ ¹ tîn qurîn par£stasij. kaˆ t¦ ˜katšrwqen tîn qurîn xÚla, § nàn p»gmata kaloàmen

StaqmÒj: tÕ pandoke‹on. kaˆ Staqmoàcoj, Ð pandokeÚj. kaˆ NazianzÒj, staqmÕj Kappadok…aj.

staqmoÚj o‡dasi lšgein kaˆ t¦j ærismšnaj e‡t' oân tetagmšnaj ™nod…ouj ¢napaÚlaj to‹j e‡te ƒppeàsin e‡te pezodrÒmoij, §j kaˆ ¢llag£j œlegÒn tinej.

StaqmÒj: stratiwtik¾ kat£lusij. Staqmoˆ kaˆ aƒ katalÚseij kaˆ t¦ katagègia tîn ¢ggeliafÒrwn ¢pÕ pÒlewj e„j pÒlin.

staqmo‹si· m£ndraij, mandr…oij, shko‹j·

staqmÕj polus»mantÒn ™stin· staqmÕj g¦r Ð zugÕj, staqmÕj ¹ ¹mer»sioj ÐdÕj, tÕ par¦ pollîn kaloÚmenon ØpostaqmÕj, kaˆ ¹ œpaulij tîn zèwn, Ð d noàj· kaq£per t¦ prÒbata ceimînoj ™n to‹j staqmo‹j aÙl…zontai kaˆ kataskhnoàsi kaˆ ¢panapaÚontai· ¢pÕ toÚtou kaˆ t¦ ƒppost£sia kaˆ boust£sia.

diafšrei d staqmÕj kaˆ aÙl»· Ð mn g¦r staqmÕj o„kht»rion qremm£twn, ¹ d aÙl¾ ¢ndrîn o„kht»rion

staqmoàcos· Ð tÁj o„k…aj kÚrioj. kaˆ xenodÒcoj

staqmîn· tîn tÁj qÚraj parastatîn, À mandrîn, À tÒpwn œnqa      ¢napaÚeta… tij

skhn£j· katagwg£j, o„k»mata

sunoik…an. ¢pÕ pollîn xšnwn o„koumšnhn gÁn

Taberne‹a: kaphle‹a, pandoke‹a.

t…tanoj. ¹ kon…a kale‹tai. kaˆ di¦ tÕ tit£nJ kecr‹sqai t¦j o„k…aj

cÒrtoj· Ð sun»qhj. kaˆ Ð per…boloj tÁj aÙlÁj, æj tÒ· aÙlÁj ™n cÒrtJ oƒ d eÙrucwr…an. dhlo‹ d kaˆ cèran. kaˆ cÒrtasma. kaˆ tÕn Óron tÕn ™k ga…wn, æj ™n tù· sÚgcortana…w ped…a

Foàrka: par¦ `Rwma…oij d…dumon xÚlon.

Foàrnos: pnigeÚj, Ð kr…banoj, Ópou oƒ ¥nqrakej sumpn…gontai.

katagwga‹j: limšsi. eÙkosmÒteroi: eÙtaktÒteroi.

Ξενοφών, ΑπομνημονευμάτωνΓ, 8

Kaˆ okaj d lšgwn t¦j aÙt¦j kal£j te enai kaˆ crhsmouj paideÚein œmoig' ™dÒkei, oaj cr», okodomesqai. ™peskÒpei d ïde·Ar£ ge tÕn mšllonta okan, oan cr», œcein toàto demhcan©sqai, Ópwj ¹dsth tendiait©sqai kaˆ crhsimwt£th œstai; toÚtou d Ðmologoumšnou, OÙkoàn ¹dÝ mn qšrouj yucein¾n œcein, ¹dÝ d ceimînoj ¢leein»n; ™peid¾ d kaˆ toàto sumfaen, OÙkoànn taj prÕj meshmbran blepoÚsaij okaij toà mn ceimînoj Ð ¼lioj ej t¦j past£daj Øpol£mpei, toà d qšrouj Øpr ¹mîn aÙtîn kaˆ tîn stegîn poreuÒmenoj ski¦n paršcei. oÙkoàn, ege kalîj œcei taàta oÛtw ggnesqai, okodomen de‹ ØyhlÒtera mn t¦ prÕj meshmbran, †na Ð ceimerinÕj ¼lioj m¾ ¢poklehtai, cqamalètera d t¦ prÕj ¥rkton, †na oƒ yucroˆ m¾ ™mpptwsin ¥nemoi· æj d sunelÒnti epen, Ópoi p£saj éraj aÙtÒj te ¨n ¼dista katafeÚgoi kaˆ t¦ Ônta ¢sfalšstata tiqoto, aÛth ¨n ekÒtwj ¹dsth te kaˆ kallsth okhsij eh·grafaˆ d kaˆ poikilai pleonaj eÙfrosÚnaj ¢posteroàsin À paršcousi. naoj ge m¾n kaˆ bwmoj cèran œfh enai prepwdest£thn ¼tijmfanest£th oâsa ¢stibest£th eh· ¹dÝ mn g¦rdÒntaj proseÚxasqai, ¹dÝ ¡gnîj œcontaj prosišnai.

ΞενοφώνΟικονομικός 9 2

Kaˆ pîj d», œfhngè, ð 'IscÒmace, dištaxaj aÙtÍ; Td', em¾ tÁj ge okaj t¾n dÚnamin œdoxš moi prîtonpidexai aÙtÍ. oÙ g¦r poiklmasi kekÒsmhtai, ð Sèkratej, ¢ll¦ t¦ ok»mata òkodÒmhtai prÕj aÙtÕ toàtoskemmšna, Ópwj ¢ggea æj sumforètata Ï toj mšllousinn aÙtoj œsesqai· éste aÙt¦ ™k£lei t¦ pršponta enain ˜k£stJ. Ð mn g¦r q£lamojn Ñcurù ín t¦ plestou ¥xia kaˆ strèmata kaˆ skeÚh parek£lei, t¦ d xhr¦ tîn stegnîn tÕn ston, t¦ d yucein¦ tÕn onon, t¦ d fan¦ Ósa f£ouj deÒmena œrga te kaˆ skeÚhst…. kaˆ diaitht»ria d toj ¢nqrèpoijpedeknuon aÙtÍ kekallwpismšna toà mn qšrouj œcein yucein£, toà d ceimînoj ¢leein£. kaˆ sÚmpasan d t¾n okanpšdeixa aÙtÍ Óti prÕj meshmbran ¢napšptatai, éste eÜdhlon enai Óti ceimînoj mn eÙ»liÒjsti, toà d qšrouj eÜskioj. œdeixa d kaˆ t¾n gunaikwntin aÙtÍ, qÚrv balanwtÍ ærismšnhn ¢pÕ tÁj ¢ndrwntidoj, †na m»tekfšrhtai œndoqen Ó ti m¾ dem»te teknopoiîntai oƒ okštai ¥neu tÁj ¹metšraj gnèmhj. oƒ mn g¦r crhstoˆ paidopoihs£menoi eÙnoÚsteroi æjpˆ tÕ polÚ, oƒ d ponhroˆ suzugšntej eÙporèteroi prÕj tÕ kakourgen ggnontai. ™peˆ d taàta di»lqomen, œfh, oÛtw d¾ ½dh  kat¦ ful¦j diekrnomen t¦ œpipla. ºrcÒmeqa d prîton, œfh, ¡qrozontej, oŒj ¢mfˆ qusaj crèmeqa. met¦ taàta kÒsmon gunaikÕj tÕn ej ˜ort¦j diVroàmen, ™sqÁta ¢ndrÕj t¾n ej ˜ort¦j kaˆ pÒlemon, kaˆ strèmatan gunaikwntidi, strèmatan ¢ndrwntidi, Øpod»mata gunaikea, Øpod»mata ¢ndrea. Óplwn ¥llh ful», ¥llh talasiourgikîn Ñrg£nwn, ¥llh sitopoiikîn, ¥llh Ñyopoiikîn, ¥llh tîn ¢mfˆ loutrÒn, ¥llh ¢mfˆ m£ktraj, ¥llh ¢mfˆ trapšzaj. kaˆ taàta p£nta diecwrsamen, oŒj te ¢eˆ decrÁsqai kaˆ t¦ qoinhtik£. cwrˆj

d kaˆ t¦ kat¦ mÁna dapanèmena ¢felomen, dca d kaˆ t¦ ejniautÕn ¢polelogismšna katšqemen. oÛtw g¦r Âtton lanq£nei Ópwj prÕj tÕ tšlojkb»setai. ™peˆ d ™cwr…samen

p£nta kat¦ ful¦j t¦ œpipla, e„j t¦j cèraj t¦j proshkoÚsaj ›kasta dihnšgkamen. met¦ d toàto Ósoij mn tîn skeuîn kaq' ¹mšran crîntai oƒ o„kštai, oŒon sitopoiiko‹j, Ñyopoiiko‹j, talasiourgiko‹j, kaˆ e‡ ti ¥llo toioàton, taàta mn aÙto‹j to‹j crwmšnoij de…xantej Ópou de‹ tiqšnai, paredèkamen kaˆ ™pet£xamen sîa paršcein· Ósoij d' e„j ˜ort¦j À xenodok…aj crèmeqa À e„j t¦j di¦ crÒnou pr£xeij, taàta d tÍ tam…v paredèkamen, kaˆ de…xantej t¦j cèraj aÙtîn kaˆ ¢pariqm»santej kaˆ gray£menoi ›kasta e‡pomen aÙtÍ didÒnai toÚtwn ÓtJ dšoi ›kaston, kaˆ memnÁsqai Ó ti ¥n tJ didù, kaˆ ¢polamb£nousan katatiqšnai p£lin Óqenper ¨n ›kasta lamb£nV.

     T¾n d tam…an ™poihs£meqa ™piskey£menoi ¼tij ¹m‹n ™dÒkei enai ™gkratest£th kaˆ gastrÕj kaˆ o‡nou kaˆ Ûpnou kaˆ ¢ndrîn sunous…aj, prÕj toÚtoij d ¿ tÕ mnhmonikÕn

m£lista ™dÒkei œcein kaˆ tÕ pronoe‹n m» ti kakÕn l£bV par' ¹mîn ¢meloàsa, kaˆ skope‹n Ópwj carizomšnh ti ¹m‹n Øf' ¹mîn ¢ntitim»setai. ™did£skomen d aÙt¾n kaˆ eÙnoŽkîj

œcein prÕj ¹m©j, Ót' eÙfraino…meqa, tîn eÙfrosunîn metadidÒntej, kaˆ e‡ ti luphrÕn e‡h, e„j taàta parakaloàntej. kaˆ tÕ proqume‹sqai d sunaÚxein tÕn okon ™paideÚomen

aÙt»n, ™pigignèskein aÙt¾n poioàntej kaˆ tÁj eÙprag…aj aÙtÍ metadidÒntej. kaˆ dikaiosÚnhn d' aÙtÍ ™nepoioàmen

ΠλουτάρχουPERI POLUPRAGMOSUNHS [Στ. Τ. 1]

     ”Apnoun À skotein¾n À dusce…meron o„k…an À nosèdh fuge‹n mn ‡swj ¥riston· ¨n d filocwrÍ tij ØpÕ sunhqe…aj, œsti kaˆ fîta metaqšnta kaˆ kl…maka metabalÒnta kaˆ qÚraj tin¦j ¢no…xanta t¦j d kle…santa lamprotšran eÙpnoustšran Øgieinotšran mhcan»sasqai. kaˆ pÒleij tinj  oÛtw metaqšntej çfšlhsan· ésper t¾n ™m¾n patr…da prÕj zšfuron ¥nemon keklimšnhn kaˆ tÕn ¼lion ™re…donta de…lhj ¢pÕ toà Parnassoà decomšnhn ™pˆ t¦j ¢natol¦j trapÁnai lšgousin ØpÕ toà Ca…rwnoj. Ð d fusikÕj

'EmpedoklÁj (A 14) Ôrouj tin¦ diasf£ga barÝn kaˆ nosèdh kat¦ tîn ped…wn tÕn nÒton ™mpnšousan ™mfr£xaj loimÕn œdoxen ™kkle‹sai tÁj cèraj. ™peˆ to…nun œsti tin¦ p£qh nosèdh kaˆ blaber¦ kaˆ ceimîna paršconta tÍ yucÍ kaˆ skÒtoj, ¥riston mn ™xwqe‹n taàta kaˆ katalÚein e„j œdafoj, a„qr…an kaˆ fîj kaˆ pneàma kaqarÕn didÒntaj ˜auto‹j· e„ d m», metalamb£nein ge kaˆ meqarmÒttein ¡mwsgšpwj peri£gontaj À stršfontaj.

Γαληνός, ΠερίΑντιδότων  14 16

oátoi p£ntej ·vd…wj metab£llontai prÕj t¦j ™nant…aj poiÒthtaj, ½toi t¾n Ñxe‹an À t¾n pikr¦n, ™n mn ¢rcÍ t¾n Ñxe‹an, ™¦n d diamšnwsi, t¾n pikr£n. polÝ d e„j ˜k£tera t¾n ¢llo…wsin aÙto‹j sumb£lletai tÕ cwr…on ™n ú ke‹ntai. katarc¦j mn ¥ristÒn ™sti tÕ yucrÕn, Ûsteron d tÕ qermÕn, À p£lin ƒkanîj qermÕn ™x ¢rcÁj, æj tÒ ge cliarÕn ÑxÚnei ·vd…wj aÙtoÚj. ™¦n d ™n tù yucrù ke…menoi diamšnwsin œtesi b kaˆ g, toÙnteàqen ƒkanîj qerma…nesqai dšontai, toà cliaroà d cwr…ou kaˆ  toà mšsou, kat¦ t¾n kr©sin oÙdšpote dšontai. tinšj ge m¾n oÛtwj ¢sqene‹j e„si kaˆ Ødatèdeij, æj mhd' ™x ¢rcÁj fšrein tÕ yucrÕn, ™f' ïn Ð pat»r mou pe…raj ›neken e„j qermÒtaton okon ™mbalën stoib¾n poll¾n kaˆ qerm¾n ™nškruyen aÙtÍ plhrèsaj ker£mia, kaˆ tucën tÁj ™lp…doj oÙdšpote œscen onon ÑxunÒmenon, ¢ll¦ p£ntaj t£cista palaioumšnouj. Ópwj d' ¥n tij o‡khma paraskeu£seie qermÕn, æj ™ke‹noj pareskeÚasen, kaˆ d¾ fr£sw.

kat¦ toÝj ¢groÝj ¤pantaj par' ¹m‹n okoi g…nontai meg£loi, t¾n mn ˜st…an, ™f' Âj ka…ousi tÕ pàr, ™n mšsoij ˜autîn œcontej, oÙ polÝ d aÙtÁj ¢pšcousin aƒ tîn Øpozug…wn st£seij, ½toi kat' ¢mfÒtera t¦ mšrh, dexiÒn te kaˆ ¢risterÕn, À p£ntwj ge kat¦ q£teron. e„sˆ d kr…banoi sunezeugmšnoi ta‹j ˜st…aij kat¦ tÕ prÒsw mšroj ˜autîn, Ö prÕj t¾n qÚran blšpei toà pantÕj o‡kou. toioàtoi mn oân ¤pantej oƒ kat¦ toÝj ¢groÝj okoi kataskeu£zontai, k¿n eÙtele‹j ðsin. oƒ d' ™pimelšsteron aÙtîn kataskeuazÒmenoi kat¦ tÕn œndon to‹con œcousi t¾n kat' ¥ntikru tÍ qÚrv tetagmšnhn ™xšdran. ˜katšrwqen d' aÙtÁj koitîna, kaq' Ön ¥nwqšn ™stin Øperîa o„k»mata, kaq£per kaˆ kat¦ poll¦ tîn pandoce…wn ™n kÚklJ kat¦ tre‹j to…couj toà o‡kou toà meg£lou, poll£kij d kaˆ kat¦ tšttaraj. ™k toÚtwn oân tîn o„khm£twn tÕ m£lista skepÒmenon ˜katšrwqšn ™sti, tÕ kat¦ tÁj ™xšdraj ™pike…menon, ™n ú tÕn onon Ð pat»r mou katet…qeto, met¦ tÕ kat¦ toÝj p…qouj zšsai. tÕ d monimèteron ™pˆ tîn keram…wn ¢pot…qetai prÒteron, ésper kaˆ toÝj ¥llouj ™stˆ par' ¹m‹n di' œtouj qerma…nein diÒlou. ¢me…nwn d tîn o‡kwn Ð prÕj meshmbr…an mn ™strammšnoj, ¢pestrammšnoj d t¦j ¥rktouj. œsti dš tij par' ¹m‹n genomšnh bot£nh qamnèdhj, p£nu qerm¾ kaˆ drime‹a, kaˆ ¢rwmat…zon œcous£ ti, kaloàsi d' aÙt¾n oƒ ™picèrioi kolumb£da, œnioi d stoib¾n, ™pithdeiot£thn oâsan e„j fulak¾n o‡nou. sunt…qetai oân ™n taÚtV tÍ bot£nV t¦ ker£mia, kaˆ tîn o‡kwn tîn Øperèwn toà mšrouj tÕn ›na to‹con diet…tra tr»masin ¢xiolÒgoij, ™strammšnoij e„j tÕn mšgan okon, ™n ú tÒn te kr…banon œfhn enai kaˆ t¾n ˜st…an, promhqoÚmenoj, di¦ tîn trhm£twn e„sišnai qermas…an e„j tÕn okon, ™n ú t¦  ker£mia katet…qeto. œk te oân tÁj kat¦ tÕn mšgan okon qermas…aj ¹ ¢poq»kh qermainomšnh, k­k tÁj stoibÁj qalpomšnh, diefÚlatte p£nta tÕn onon, æj mhdšpote ÑxunqÁnai. prÕj d tÕ m©llon ™pitugc£nein, kaˆ mhdšpote ¡marte‹n toà skopoà, to‹j keram…oij ™nšcei tÕn onon oÙ kaino‹j, ¢ll' ™x ïn ™kekšnwtÒ tij tîn pepalaiwmšnwn. parapl»sion d' oŒj e‡rhka kaˆ kat¦ t¾n 'Ital…an edon ™n to‹j perˆ Ne£polin, kaˆ tÕn geitniînta lÒfon aÙtÍ tÍ cèrv genÒmenon, Ön Ñnom£zousi TrifÚllinon. ™puqÒmhn d kaˆ kat' ¥lla poll¦ cwr…a tÁj 'Ital…aj oÛtw qerma…nesqai tÕn onon, ¥ll' Ó ge toioàtoj, ésper mÒnimoj, oÛtw kaˆ kefalalg¾j g…netai, di¦ t¾n ™k toà kapnoà prosercomšnhn aÙtù poiÒthta. feuktšon oân soi toÝj toioÚtouj ¤pantaj o‡nouj ™n to‹j suntiqemšnoij farm£koij, § mšllomen e‡sw toà sèmatoj l»yesqai. kat¦ d t¦j ™mpl£strouj kaˆ t¦ ¥lla

Γαληνός, IPPOKRATOUS TO PERI ARQRWN BIBLION KAI GALHNOU EIS AUTO UPOMNHMATA TESSARA.  18α 738 2

keleÚei toigaroàn ™pˆ kl…makoj tÕn qerapeuÒmenon d»santaj ƒm©sin krem£sai t¾n kl…maka prÕj mesÒdmhn ¢nate…nantaj. oÛtwj d Ñnom£zetai tÕ mšga xÚlon ¢pÕ toà ˜tšrou to…cou prÕj tÕn ›teron diÁkon, œn te to‹j tîn pandoce…wn o‡koij to‹j meg£loij ™n oŒj ƒst©si t¦ kt»nh kaˆ kat' ¢grÕn Ðmo…wj ™n to‹j gewrgiko‹j o‡koij.

Filόστρατος, Εικόνες 2 17 1

¹ mn q£latta, æj Ðr´j, poll», nÁsoi d' ™n aÙtÍ m¦ D…' oÙ Lšsboj oÙd' ”Imbroj À LÁmnoj, ¢ll' ¢gela‹ai kaˆ mikra…, kaq£per kîma… tinej À staqmoˆ À n¾ D…a ™paÚlia tÁj qal£tthj.

ΕυστάθιοςΣχ. Ιλ. 1 123 16

Klis…a d ¹ aÙtoscšdioj kaˆ oÙ polutel¾j o‡khsij kaˆ kairik», ¼tij oÜte q£lamoj oÜte okoj oÜte dÒmoj oÜte mšgaron oÜt' ¥n ti tîn toioÚtwn kur…wj ·hqe…h. taàta g¦r kaˆ o„kodomht¦ kaˆ paramÒnima. Skhn¾ d m£lista ¹ toiaÚth lšgetai o‡khsij, kaˆ oÙk œsti kairiwtšran ¥llhn ˜rmhne…an eØre‹n. taÙtÕn g¦r klis…a te kaˆ skhn», pl¾n Óson ¹ mn klis…a mime‹ta… pwj o„k…an pÚlaj te œcous£ tinaj kaˆ moclÕn ™pˆ ta‹j pÚlaij, Ðpo…a kaˆ ¹ toà 'Acillšwj klis…a fan»setai. ¹ d skhn¾ oÙk ¢pÕ xÚlou ™x ¢n£gkhj mÒnon, ¢ll¦ kaˆ ¢pÕ sindÒnwn À p…lwn pot sun…statai, Óqen kaˆ oƒ SkhnÁtai tÕ œqnoj paronom£zontai. dÁlon d Óti ¹ klis…a kaˆ klisi¦j lšgetai. fhsˆ goàn `HrÒdotoj Óti meg£lai klisi£dej ¢napšptantai tù PšrsV. œoike d ¹ klis…a ¢pÕ toà kl…sion oÙdetšrou paranom£zesqai. œsti d tÕ kl…sion, æj mn Ð poiht¾j ™n 'Odusse…v boÚletai, doulikÕn eÙtelj o‡khma· æj d tù D…wni doke‹, tÕ tîn prob£twn skepastikÕn kaˆ fulaktikÕn o„k…dion eÙtelj p£ntwj ×n kaˆ aÙtÕ oÙc' Âtton À tÕ par¦ tù poihtÍ kl…sion.

ΕυστάθιοςΣχ. Ιλ.  1 240 26

BhlÕj d sun»qwj Ð tÁj o„k…aj bat¾r par¦ tÕ ba…nesqai, æj kaˆ oÙdÕj par¦ tÕ ÐdeÚesqai, Óqen kaˆ tÒpoi ¢bšbhloi mn oƒ ƒeroˆ kaˆ ¥batoi, bšbhloi d oƒ batoˆ kaˆ to‹j tucoàsi. diÕ kaˆ “Omhroj o‡kouj ™n oÙranù pl£ttwn, oÞj Ð muqikÕj “Hfaistoj teÚcei ˜k£stJ qeù okon kaˆ dîma periklutÕn skeu£zwn, di¦ toàto ¢koloÚqwj  kaˆ bhlÕn lšgei, qespšsion mšntoi. Óti d oÙdÕj par¦ tÕ ÐdeÚesqai, æj e‡rhtai, g…netai, dhloàsi kaˆ par¦ Sofokle‹ ™n O„d…podi tù ™pˆ Kolwnù poll¦ tîn ¢ntigr£fwn ÐdÒn d…ca toà u gr£fonta tÕn oÙdÕn ™n tù, «katar£kthn ÐdÕn calko‹si b£qroisi gÁqen ™rrizwmšnon«. kaˆ toàto mn toioàton. BhlÕn dš tinej tîn ¢rca…wn ™ntaàq£ fasi t¾n per…odon toà a„qšroj kaˆ tîn ¥strwn, ›teroi d tÕn ¢nwt£tw kaˆ p£nta perišconta ¢šra. tinj dš fasi tÕn toioàton bhlÕn kat¦ DrÚopaj mn ”Olumpon enai, kat¦ d Calda…ouj oÙranÒn. 'OxÚnetai d Ð ·hqeˆj bhlÒj·

ΕυστάθιοςΣχ. Ιλ. 1 688 2

œsti d d£pedon mn tÒpoj ™ggÝj o„khm£twn, aÙtÕj m¾ œcwn o„k»mata, À tÒpoj ™n pÒlei yilÕj o„khm£twn, æj dhlo‹ par£ tini kaˆ tÕ «perifšrwn t¾n ¢sp…da, ™p…calkon oâsan, pros…sce tù dapšdJ ™ntÕj toà te…cous«, À cwr…on ÐmalÕn e„j diatrib¾n ¢neqšn, Óper ™n 'Odusse…v kaˆ tuktÕn lšgei d£pedon, ™n ú oƒ mnhstÁrej gumn£zontai. dÚnatai d k¢ntaàqa, éj pou kaˆ kat¦ 'OdÚsseian, tÕ ™ntÕj o„k…aj ™mbadÕn d£pedon lšgesqai, æj m¾ mÒnon tÕ ™ntÕj o„k…aj ™mbadÕn d£pedon lšgesqai, æj m¾ mÒnon a‡qrion, ¢ll¦ kaˆ ØpwrÒfion enai d£pedon. g…netai d par¦ tÕ d©, Ö dhlo‹ Dwrikîj t¾n gÁn, kaˆ tÕ pšdon. g»pedon mšntoi tÕ ™n pÒlei proke…menon o„k…aj oŒon khp…dion. o„kÒpedon d o„k…aj katarrife…shj œdafoj, Óper koinÒteron kaˆ ™re…pion oƒ ÛsterÒn fasin. 'Istšon dš, Óti, ésper „sodÚnamoi lšxeij tÕ d© kaˆ tÕ pšdon kaˆ tÕ gÁ kaˆ pšdon, oŒon «Ômnu pšdon gÁs« par¦ Sofokle‹, ¢petšlesan tÕ d£pedon kaˆ tÕ g»pedon, oÛtw kaˆ ™p' ¥llwn g…netai Ðmoios»mwn lšxewn.

ΕυστάθιοςΣχ. Ιλ.  2 611 4

 (v. 435) 'Enèpia dš, t¦ kaˆ ¢llacoà ke…mena, polloˆ mn toÝj parod…ouj tÁj o„k…aj lšgousi to…couj, toutšsti toÝj ¢ntikrÝ tÁj e„sÒdou, o‰ ™n Ñfqalmo‹j e„si tîn parodeuÒntwn œxwqen. diÕ kaˆ pamfanÒwnta t¦ toiaàta. `H mšntoi 'OdÚsseia ™n tÍ kat¦ toÝj mnhstÁraj m£cV ™mfa…nei ™nèpia m£lista to…cwn enai t¦ ™n tÍ tîn qurîn e„sÒdJ kaˆ ™xÒdJ pl£gia, æj ™ke‹ ded»lwtai. E„ d m¾ pamfanÒwnta taàta, qetšon ¥ra ™ntaàqa t¾n lšxin taÚthn Øperbatîj e„j tÕ ¤rmata, Ö kaˆ o„keiÒterÒn ™sti m£lista. (v. 436 s.)

ΕυστάθιοςΣχ. Ιλ.  3 101 8

`Est…a g¦r kaˆ ƒst…a kaˆ ™sc£ra purÕj t¦ aÙt£ e„sin, éste tÕ œcein ™sc£raj taÙtÕn ¨n e‡h tù œcein ˜st…aj, ½goun æj ¢pÕ mšrouj, o„k…aj. œcontej oân ™sc£raj oƒ ™fšstioi, kaq¦ kaˆ Porfur…J doke‹, toutšsti pol‹tai, ésper ™k toà ™nant…ou ¢nšstioj Ð ¥polij kaˆ fug£j. TÕ d ™sc£ra kat¦ toÝj palaioÝj æj Ðmènumon shma…nei poll£. lšgetai g¦r oÛtw kaˆ Ð bwmÒj, æj par' EÙrip…dV ™n `Hrakle‹, dhlo‹ dš, fas…n, ¹ lšxij kaˆ ·Úpon kaˆ kauqn ›lkoj kaˆ t¾n kur…wj d legomšnhn ™sc£ran t¾n m¾ œcousan Ûyoj ¢ll' ™pˆ gÁj oâsan À ko…lhn.

ΕυστάθιοςΣχ. Ιλ. 1 379 23

Lšgetai d mšlaqron mn kat¦ toÝj palaioÝj À Ð Ôrofoj À tÕ mšson tÁj stšghj xÚlon, Ó, fas…, kale‹tai Øpšrtonon. kaˆ g…netai ¢pÕ toà mela…nesqai a„qomšnou purÕj kapnù·k d toÚtou kaˆ Ð Óloj okoj mšlaqron, ésper kaˆ ¢pÕ ˜st…aj tÁj toà purÕj æj ™k mšrouj ˜st…a tÕ Ólon o‡khma. A„qalÒen d À tÕ a„qalwqhsÒmenon, éj fasin oƒ palaio…, À tÕ diafanj kaˆ lamprÒn·a‡qw g¦r oÙ mÒnon tÕ ka…w, ¢ll¦ kaˆ tÕ l£mpw. ['Akribšsteron d tÕ prîton, oá proäpestin ¹ a„q£lh, oÙ tšfran dhloàsa kat£ tinaj, ¢ll¦ m£lista edÒj ti kapnèdouj ¢naqumi£sewj ™k purÒj, Ðpo…a kaˆ ¹ ™k tîn kaiomšnwn l…qwn.]

ΕυστάθιοςΣχ. Ιλ. 2 300 16

“Oti perikallša lšgei tÕn toà Pri£mou okon, xesta‹j a„qoÚsaij tetugmšnon, ½toi liq…noij Øpa…qroij stoa‹j a„qomšnaij ¹l…J, kaq¦ dhlo‹ toÜnoma tÁj a„qoÚshj, Óqen tÍ dhmèdei glèssV parepoi»qh t¦ ¹liak£. “Oti d xest¦j lšgei t¦j ™k l…qwn ™xesmšnwn, dhloàsi kaˆ oƒ ™pagÒmenoi q£lamoi xesto‹o l…qoio dedmhmšnoi. Perˆ d a„qoÚshj dhlo‹ mn safîj kaˆ ¹ 'OdÚsseia, ·hq»setai dš pou kaˆ ™n to‹j ™fexÁj. (v. 244–50) “Oti ™n tù toà Pri£mou dÒmJ «pent»konta œnesan q£lamoi xesto‹o l…qoio, plhs…oi ¢ll»lwn dedmhmšnoi«, ½goun dedomhmšnoi, «œnqa d pa‹dej koimînto Pri£moio par¦ mnhstÍj ¢lÒcoisi, kour£wn d' ˜tšrwqen ™nant…oi œndoqen aÙlÁj dèdek'  œsan tšgeoi q£lamoi xesto‹o l…qoio, plhs…oi ¢ll»lwn dedmhmšnoi. œnqa d gambroˆ koimînto Pri£moio par' a„do…Vj ¢lÒcoisi«. ..

`O d ¢riqmÕj tîn pent»konta qal£mwn œoiken e„j posÕn sundi»kein pa…dwn Pri£mou

¢rršnwn kat¦ tÕ «¹me‹j d pent»kont' ¥g' ¥mmoroi tšknwn«. .. “Ora d kaˆ Óti toÝj gunaike…ouj qal£mouj, oÙ m¾n kaˆ toÝj tîn ¢ndrîn, çnÒmase tegšouj ¢ntˆ toà ¢nwge…ouj, ™pˆ tšgei ˜tšrou o‡kou ¢nast£ntaj, Øperóouj, polustšgouj, poluwrÒfouj, †na m¾ diodeuomšnwn, fas…, katopteÚwntai aƒ guna‹kej. .. Q£lamoi d par¦ mn to‹j Ûsteron aƒ gunaikwn…tidej, par¦ d `Om»rJ kaˆ oƒ ¡plîj ™ndot£tw okoi ¢pÕ toà q£lpein ™tumologoÚmenoi.

ΕυστάθιοςΣχ. Ιλ. 2 320 15

E„ g¦r kaˆ kal¦ t¦ dèmata toà 'Alex£ndrou, ¢ll' oÙ poll£, q£lamoj d eŒj Ð ™ndot£tw kaˆ tÕ ™xwtšrw aÙtoà dîma kaˆ met' aÙt¦ ¹ aÙl». [(v. 314)

ΕυστάθιοςΣχ. Ιλ. 2 825 19

lšgesqai prÒj tinwn mšlaqron kaˆ tÕn Ôrofon, e„ kaˆ ¥llwj kur…wj mšlaqron tÕ mšson fasˆ tÁj stšghj xÚlon tÕ kaloÚmenon Øpšrtonon. kaˆ Ãn mn tÕ ¡ploàn oÛtwj. `O d poiht¾j ™schm£tise fr£saj kaq' ›teron nÒhma tÕ «ØpwrÒfio… ™smen«. “Oti d æj ™k tÁj ˜st…aj kaˆ toà ›rkouj, oÛtw kaˆ ™k toà mel£qrou Ð p©j okoj noe‹tai, oÙk ¥dhlÒn ™sti. DiÕ a„de‹ta… tij mšlaqron kaˆ Ôrofon, e„ toÝj ™ntÕj Ôntaj a„do…ouj ¹ge‹tai kaˆ æj oŒon Ðma…monaj, Ó ™sti, kat¦ tÕn SofoklÁn, Ðmogene‹j, di¦ tÕn ˜rke‹on D…a. [Kaˆ toioàtoi mn oƒ `Omhrikoˆ ØpwrÒfioi, taÙtÕn d' e„pe‹n ÐmÒstegoi, ÐmwrÒfioi. F£laggej d par¦ to‹j Ûsteron ØpwrÒfioi t¦ Øp' aÙto‹j ÑrÒfoij ƒstourgoànta fal£ggia,  Ó ™stin ¢r£cni£ tina].

ΕυστάθιοςΣχ. Ιλ  2 832 5

“Oti o‡kou mn o„ke‹on ™p…qeton tÕ eÜdmhton ½toi eÙdÒmhton, klis…aj d m£lista tÕ eÜphkton di¦ tÕ eÙpagj tîn ™reidÒntwn aÙt¾n xÚlwn. 'AcilleÝj oân eáde mucù klis…hj eÙp»ktou. oÛtw pou kaˆ phktÕn ¥rotron lšgetai. dÁlon d Óti kaˆ mšgarÒn pou eÜphkton, ésper kaˆ eÜtukton.

ΕυστάθιοςΣχ. Ιλ 4 116 8

g…netai d dokÕj par¦ tÕ dškesqai 'IwnikÒn, ¹ decomšnh dhlad¾ t¦ ™pike…mena, e‡te kšramoi ™ke‹n£ e„sin e‡te leimwnÒqen Ôrofoi kat¦ tÕn poiht»n, e‡te kaˆ gÁ æj ™pˆ dwm£twn g…netai. [Par£gwgon d dokoà kaˆ t¦ par¦ to‹j palaio‹j dÒkana, ïn crÁsij kaˆ par¦ Plout£rcJ. Ãsan d aÙt¦ DioskoÚrwn ¢fidrÚmata, æj ™ke‹noj kaˆ ƒstore‹ kaˆ ™kfr£zei.]

ΕυστάθιοςΣχ. Ιλ 4 931 16

Doke‹ d ¢ršskesqai ta‹j ™l£taij Ð poiht¾j e„j klis…aj po…hsin. (v. 450) Kšrsai d „doÝ kaˆ ™pˆ xÚlwn. e„ d doke‹ kainÕn di¦ tÕ ¢kersekÒmhj, ¢ll' ode kaˆ ™pˆ dšndrwn kÒmhn ¹ metafor£. ™k d toà toioÚtou ke…rein kaˆ Ð kormÒj. TÕ d «œreyan« toàtÒ ™stin, Ö ™tumologikù trÒpJ poie‹ tÕn Ôrofon. Ôrofoj d kalam…skou edoj Ødrocaroàj, ™pithde…ou e„j Ñrof»n, Öj ™n leimîni pepanqeˆj dase‹an ™panqoàsan œcei l£cnhn, Óte kaˆ œstin ¢gaqÕj ™ršfein. ¢p' aÙtoà d di¦ t¾n palait£thn  crÁsin kaˆ ¡plîj aƒ tîn o„kiîn stšgai p©sai Ôrofoi lšgontai, ¢f' ïn kaˆ f£laggej ½toi ¢r£cnai ØpwrÒfioi oƒ fwloàntej ØpÕ toÝj ÑrÒfouj. (v. 451)

ΕυστάθιοςΣχ. Oδ. 1 267 43

oá prÕj ÐmoiÒthta kaˆ Ð koinÕj legÒmenoj ¢ndrën, ¢ndreën ke‹tai par' `HrodÒtJ. okoj kaˆ aÙtÕj mšgaj. Ð par' ¥lloij ¢ndrÒdomoj À tr…klinoj.

ΕυστάθιοςΣχ. Ιλ. 2 40 12

Staqmo… d t¦ ™n to‹j ¢gro‹j zJost£sia, aƒ ™paÚleij kaˆ Ólwj katoik…ai ¢grotika…. poll¾ d ¹ crÁsij par¦ tù poihtÍ. T…qhsi dš pou t¾n lšxin kaˆ ™pˆ zug…ou, æj ¢llacoà fan»setai, kaˆ mšroj d qurîn ™n 'Odusse…v oƒ staqmo…, oÞj parast£daj Ð TragikÒj fhsin, [Aƒ d ƒstor…ai  staqmoÚj o‡dasi lšgein kaˆ t¦j ærismšnaj e‡t' oân tetagmšnaj ™nod…ouj ¢napaÚlaj to‹j e‡te ƒppeàsin e‡te pezodrÒmoij, §j kaˆ ¢llag£j œlegÒn tinej. oÛtw g¦r toso…de staqmoˆ ÐdeuqÁnai lšgontai prÒj tinwn kaˆ tosoÚsde staqmoÝj enai ¢pÕ toàdš tinoj tÒpou e„j ¥llon famšn.]

Ευστάθιος, Σχ. Ιλ. 1 391 27

StaqmÕj d nàn mn ¢grotik¾ katoik…a, Ó ™stin œpaulij, [¿n Ð SofoklÁj metapl£saj staqm¦ lšgei.] lšgetai dš pote kaˆ ™pˆ zugoà toà t¦ b£rh talanteÚontoj kaˆ ™pˆ parast£tou d o„k…aj. Óte mšntoi ™k toàde toà tÒpou e„j tÒnde staqmoˆ toso…de lšgontai, topikÕn ™ke‹ di£sthma dhlo‹ Ð staqmÒj, æj e‡ tij  e‡poi st£sin À mon¾n À t¾n legomšnhn ¢llag»n. [

Ευστάθιος, Σχ. Ιλ.  3 396 6

StaqmÒj d kaˆ nàn ¢grotik¾ œpaulij, zJost£sion. (v. 305)

Ευστάθιος, Σχ. Ιλ. 4 345 6

 “Oti d staqmÕj kaˆ ¹ ¢grotik¾ œpaulij lšgetai

Ευστάθιος, Σχ. Οδ. 2 60 2

Klis…a d kaˆ nàn eÙtel¾j o‡khsij·peˆ kaˆ staqmÕj aÛth kaˆ mšsaulon kaˆ aâlij kaˆ œpaulij·oÙ m¾n okoj, À dîma, À mšgaron. (Vers. 49.) `Rîpej d kaˆ nàn ƒmantèdh fut¦ par¦ tÕ ·špw, kaq¦ kaˆ ¢llacoà dhloàtai

Ευστάθιος, Σχ. Οδ. 2 114 4

staqmÕj d kaˆ ™ntaàqa ¹ ¢grotik¾ o‡khsij. sÚstoicon d toÚtJ kaˆ tÕ kl…sion. tÕ mšntoi dîma kaˆ tÕ mšgaron ¢stikètera.

ΕυστάθιοςΣχ. Ιλ. 3 251 1

Mšsaulon d ¹ kaˆ aÙl¾ kaˆ œpaulij kaˆ aâlij. lšgetai d kaˆ ™pˆ ¢nqrwp…nhj o„k»sewj, æj dhlo‹ tÕ «Óte oƒ mšsaulon †konto«. oƒ d palaioˆ shmeioàntai, æj 'Attikoˆ mn t¾n mšshn qÚran mšsaulÒn fasi, m£lista mn oân t¾n mšshn duo‹n aÙla‹n, éj fhsin A‡lioj DionÚsioj, ¿n kaˆ mštaulon aÙtÕj lšgei prÕj ÐmoiÒthta toà meqÒrion kaˆ meta…cmion.

par¦ d tù poihtÍ mšsauloj ™pˆ ¢groikikÁj lšgetai katoik…aj ½toi ™paÚlewj À m£ndraj. ™pˆ d m¾ toioÚtou katalÚmatoj t£xij aÛth, æj kaˆ ¢llacoà fa…netai, ˜rk…on, aÙl», a‡qousa, prÒdomoj, dÒmoj, kaˆ tÕ ™ndot£tw, q£lamoj. Ãn dš, fas…, kaˆ mesaÚlion, kroàm£ ti metaxÝ tÁj aÙlÁj aÙloÚmenon. (v. 549)

ΕυστάθιοςΣχ. Ιλ. 3 326 5

(v. 774) AÙlÁj d cÒrton oƒ mn tÕn periorismÒn fasi kaˆ t¾n perioc»n, oƒ d tÕ cèrhma tÁj aÙlÁj, Ö kaˆ mšsaulon ¢llacoà epe. ka… fasin oƒ 'EtumolÒgoi, Óti cÒrtoi oƒ trocalo…, ™peˆ ¢pÕ cÒrtou kateskeu£zonto. k£llion d epon ›teroi Óti, e„ mn cÒrtoj nohqÍ tÕ kat¦ crÁsin ¢rca…an kÚklJ per…fragma, lšgetai oÛtw di¦ tÕ m¾ ˜rk…oij ¢ll¦ cÒrtoij tÕ palaiÕn fr£ttesqai t¦j aÙl£j, À fuomšnoij ™p…thdej À kaˆ xhro‹j tiqemšnoij. e„ d tÁj aÙlÁj tÕ cèrhma cÒrtoj lšgetai, e‡h ¨n toàto di¦ tÕ æj ™pˆ polÝ t¦j meg£laj aÙl¦j cÒrtoij ™n kairù q£llein ™x aÙtom£tou. Shme…wsai d Óti, ésper tÕ aÙlÁj cÒrtoj ™k tÁj palai©j cr»sewj ™lal»qh, oÛtw kaˆ aƒmasi¦ p£lai mn doke‹ ™x ¢kanqîn enai, di' ïn aƒm£ssetai ce…r, Ûsteron d kaˆ tÕ ¡plîj ™k cal…kwn teic…on aƒmasi¦ ™lšgeto. fasˆ goàn oƒ palaio…, Óti aƒmasi¦ ™k cal…kwn o„kodÒmhma, teic…on, qrigkÒj, kaˆ ›tera toiaàta, perˆ ïn dhloàtai kaˆ ™n to‹j e„j t¾n 'OdÚsseian. KainÕn d oÙdn cÒrton aÙlÁj lšgesqai t¾n perioc¾n ¢pÕ cÒrtou  kat¦ ¢rcaŽsmÒn, e‡ge kaˆ tÕ cort£zesqai kur…wj mn ™pˆ Øpozug…wn par¦ tÕn cÒrton, t…qetai d kaˆ ™pˆ ¢nqrèpwn, æj kaˆ A‡lioj DionÚsioj parashma…netai. ”Aleison d Óti kur…wj tÕ m¾ le‹Òn ™sti pot»rion, ¢llacoà ded»lwtai. éste ¥leiÒn ™sti tÕ ¢paqšj, oƒoneˆ tÕ m¾ le‹on ¢ll¦ tracÝ to‹j ™mpa…smasin, ™penqšsei d toà s gšgonen ¥leison,

ΕυστάθιοςΣχ. Ιλ. 4 864 16

Mšsaulon d poimenik¾ katoik…a ½toi œpaulij, ¢grotikÕj  staqmÒj. pollacoà d ¹ lšxij ke…tai, paragomšnh ™k tÁj aÙlÁj, ¼tij ™k toà ¥w, tÕ pnšw, ™penqšsei toà u g…netai, Óqen kaˆ Ð aÙlÕj kaˆ Ð aÙlèn. ¢pÕ d tÁj aÙlÁj kaˆ tÕ aÜlion Øpokoristikîj À kat¦ paragwg»n, æj tÕ ‡cnion, kaˆ ¹ aÜleioj qÚra, kaˆ ™paÚlia t¦ met¦ tÕn g£mon, æj dhlo‹ kaˆ Pausan…aj, ™n oŒj lšgei ™paul…an ¹mšran, kaq' ¿n ™n tÍ toà numf…ou o„k…v ¹ nÚmfh prîton ™phÚlistai, kaˆ ™paÚlia t¦ met¦ t¾n ™comšnhn ¹mšran toà g£mou dîra par¦ toà tÁj nÚmfhj patrÕj ferÒmena to‹j numf…oij ™n sc»mati pompÁj. pa‹j g£r, fhs…n, ¹ge‹to, clan…da leuk¾n œcwn kaˆ lamp£da kaiomšnhn, œpeita pa‹j ˜tšra kanhfÒroj, eta loipaˆ fšrousai lekan…daj, sm»gmata, fore‹a, ktšnaj, ko…taj, ¢lab£strouj, sand£lia, q»kaj, mÚra, n…tra, ™n…ote, fhs…, kaˆ t¾n pro‹ka.

ΕυστάθιοςΣχ  Οδ. 1 388 19

Mšsaulon d kaˆ nàn, æj kaˆ ™n 'Ili£di, katoik…a ¢grotik¾, toutšstin œpaulij. (Vers. 437.) TÕ d qra-

ΕυστάθιοςΣχ  Οδ  2 82 20

o„ke‹on d Ônoma doÚlJ ¢gro…kJ ½goun ¢grotikù tÕ MesaÚlioj, ¢pÕ toà mšsaulon, Ó pšr ™stin ¢grotik¾ poimenik¾ katoik…a, æj dhlo‹ kaˆ ¹ 'Ili¦j ™n tù, Óte oƒ mšsaulon †konto.

ΕυστάθιοςΣχ. Οδ. 1 195

Limšnej d naÚlocoi, À par¦ tÕ lšcoj ™n aŒj dhlad¾ eÙn£zontai nÁej ïn kaˆ ¥gkurai eÙnaˆ lšgontai À kat¦ pleonasmÕn toà l. †na een naÚlocoi, ™n oŒj Ñcoàntai nÁej. kat¦ tÕ, kaˆ limšnej nhîn Ôcoi barutÒnwj À Ñcoˆ ÑxutÒnwj, Ö ™n tÍ ˜xÁj ·ayJd…v ke‹tai. À kaˆ ¥llwj, par¦ tÕn lÒcon. ™n aŒj Ãn locÁsai. diÕ ™p»gage tÕ, tÒn ge mšnon locÒwntej 'Acaio…. (Vers. 847.) TÕ d ¢mf…dumoi, kaq' ƒstor…an e‡rhtai kaˆ aÙtÒ. dhlo‹ d, toÝj oŒon didÚmouj di¦ tÕ ™x ˜katšrou mšrouj œcein e„sdÚseij. tautÒn d' e„pe‹n, katagwg£j. (Vers. 846.)

ΕυστάθιοςΣχ. Ιλ. 1 200

Ð g¦r lim¾n Órmwn periektikÒj. diÕ ¹ kaqwmilhmšnh glîssa Ðrmis…aj t¦j toà limšnoj prosge…ouj lšgei katatom¦j kaˆ katagwg£j. Óti d Órmoj  kur…wj ™stˆ tÕ toà limšnoj prÕj tÍ gÍ pšraj, dhloàtai safîj kaˆ ™n tù «limšna NaÚplion ™kplhrîn pl£tV Ðrme‹«, æj m¾ ¨n ¥llwj ™xÕn ×n ÐrmisqÁnai nÁa toiaÚthn, e„ m¾ kèpaij ™kplhrèsasa tÕn Ólon limšna prÕj tÍ gÍ gšnhtai. [dhlo‹ d fanerîj t¾n ™n toÚtoij diafor¦n kaˆ tÕ «lim¾n eÜormos«.] DÁlon d kaˆ Óti ¢ret¾ limšnoj tÕ polubenqj ½goun ¢gcibaqšj, æj ¨n œcoi t¦j tîn ¢nšmwn stšgein ™mbol¦j kaˆ m¾ t¦j nÁaj lÚein prosarassomšnaj ta‹j ¢kta‹j. e„ dš tij lim¾n m¾ toioàtoj enai tetuchkëj ¥pistÒj pote to‹j ™llimenisqe‹sin ¢poba…h, ¢ste…wj ¨n paragrammatisqeˆj polupenq¾j ¢ntˆ polubenqšoj klhq»setai.

Scholia vetera ΟμήρουΟδ. 14 5

prodÒmJ] tÍ prÕ toà o‡kou sto´. V.

Scholia vetera ΟμήρουΙλ. 4 2α 4

d£pedon d tÕ ÐmalÕn cwr…on, g»peda d t¦ ™n ta‹j pÒlesi proke…mena ta‹j o„k…aij oŒon khp…dia· o„kÒpeda d o„k…aj katerifqe…shj œdafoj. A b (BCE`3E`4)T |

Scholia vetera ΟμήρουΙλ. 2 735α1 1

ex. <'Astšrion Tit£noiÒ te leuk¦ k£rhna:> 'Astšrion, Óti ™f' Øyhloà ™sti tÒpou· di¦ d tÕ diafanj oÛtwj kšklhke. b (BCE`3E`4) Tit£noio d di¦ tÕ leukÒn· t…tanoj g¦r ¹ kon…a kale‹tai, A b(BCE`3E`4) kaˆ di¦ tÕ tit£nJ kecr‹sqai t¦j o„k…aj. A      <'Astšrion:> diafan¾j kaˆ ™f' Ûyouj keimšnh pÒlij. Aim 

Scholia vetera ΟμήρουΙλ. 18 589α 1

Ariston. <staqmoÚs:> Óti staqmoÝs t¦j kat' ¢grÕn boust£seij. Aim  ex. staqmoÚs: t¦j kat' ¢groÝj st£seij tîn qremm£twn·A b (BCE`3E`4)T œnqa ken ú p¦r staqmù (x 32), staqmîn ·utÁra genšsqai (r 187) kaˆ par¦ staqmÕn meg£roio (r 96) A T  kaˆ ¼ te staqmÕn œcousa (M 434). T klis…as d A b (BCE`3 E`4) t¦j tîn poimšnwn o„k…aj, A b (BCE`3E`4)Til kaˆ shkoÚj, A b (BCE`3E`4) œnqa koimîntai t¦ qršmmata. A b (BCE`3 E`4)Til

Scholia vetera ΟμήρουΟδ. 7 87 4

qrigkÕj ku£noio] ¢pÕ genikÁj e„j eÙqe‹an metÁktai, qrˆx, tricÕj, qrigkÕj, tîn stoice…wn ¢polabÒntwn t¾n o„ke…an met£qesin met¦ pleonasmoà toà g. dhlo‹ d t¾n stef£nhn kaˆ p©n tÕ Øpr tîn to…cwn kaˆ toà stšgouj ésper ™xšcon t£xei tricèsewj kaˆ kÒmhj. À par¦ tÕ qršxai, Ð peritršcwn kÚklJ. B.P.Q.T. ¢pÕ genikÁj e„j eÙqe‹an metÁktai. dhlo‹ d t¾n stef£nhn kaˆ p©n tÕ Øpr tîn to…cwn kaˆ toà stšgouj Øperexšcon, t£xei tricèsewj kaˆ kÒmhj. kaˆ œstin ¹ eÙqe‹a ¹ qr…x, kaˆ kl…netai tÁj tricÒj. oƒ d ”Iwnej æj tÕn citîna kiqîna lšgousi kaˆ t¾n cÚtran kÚqran kaˆ tÕ ™nteàqen ™nqeàten, tršpousi kaˆ ™pˆ tÁj tricÕj tÕ c e„j k, tÕ d t e„j q. ¹ d genik¾ ™n pollo‹j met£getai e„j eÙqe‹an, æj Trèj TrwÒj, kaˆ ¹ eÙqe‹a TrwÒj Trwoà. kaˆ s£rx sarkÒj kaˆ ¥sarkoj, kaˆ dmèj dmwÒj. oÛtwj kaˆ ™pˆ tÁj tricÕj metablhqšntwn tîn gramm£twn met£getai ¹ genik¾ e„j eÙqe‹an Ð qrikÒj, prosqšsei toà n Ð qrinkÒj. di¦ d tÕ eØreqÁnai œmprosqen toà k tršpetai tÕ n e„j g. ku£noio d Ð œcwn t¾n baf¾n ¢pÕ toà ku£nou edoj b£mmatoj Ôntoj· kÚanoj, ku£neoj, kuanoàn, æj crÚseoj, crÚseioj, crusoàn· Óstij kÚanoj ™stˆ mšlaj· À di¦ toà ™f' Ûyouj toà to…cou enai prÕj tÕn ¢šra. kaˆ g¦r Ð ¢¾r mšlaj ™st…n. E. ”Allwj. per…fragma, per…boloj tÁj o„k…aj kaˆ tÕ ™pikÒsmhma toà to…cou. par¦ tÕ qršxai, Ð peritršcwn kÚklJ. ku£neon d tÕn s…dhron lšgei. E. pukinÕn dÒmon ™ntÕj œergon] tÕn stereÕn dÒmon œndon ˜autîn periškleion. P.Q. staqmoˆ] aƒ parast£dej. V. ØperqÚrion] tÕ ™pike…menon ta‹j qÚraij, e„j Ö oƒ ¥nw strÒfiggej ™narmÒzontai. P.  korènh] tÕ ™p…spastron tÁj qÚraj, ½toi tÕ kr…gkion. Q.V. korènh tÕ krik…on. P. korènh ™pˆ toà zóou kaˆ ™pˆ toà tÒxou kaˆ ™pˆ tÁj qÚraj kaˆ ™pˆ tÁj prÚmnhj toà plo…ou, di¦ tÕ ™pikampj scÁma. e‡rhtai d taàta ¢pÕ toà zóou tÁj korènhj. eÙlÚgiston g¦r œcei Óson eÙkampÁ tÕn tr£chlon. kaˆ par¦ mšroj sèmatoj ™pˆ toà ¢gkînoj. oÛtw FilÒxenoj ™n tù perˆ tÁj `Rwma…wn dialšktou. H.P.T. crÚseioi d' ˜k£terqe kaˆ ¢rgÚreoi kÚnej Ãsan] ½toi kur…wj, À ¼louj lšgei, parÕ kaˆ kun£daj famn, À toÝj diploàj ¼louj. tinj dš fasi toÝj doqšntaj ØpÕ “Hraj Poseidîni Øpr toà sullabe‹n aÙtù prÕj t¾n toà DiÕj ™p…qesin oÛtwj perielqe‹n e„j 'Alk…noon. V. ˜k£terqe] ˜katšrwqen tîn qurîn. H.P.Q.

ΠορφύριοςZHTHMATA CODICIS VATICANI. 327 22  (*B f. 65a ad ¢grù E 137, L f. 97b ibid., P).

     'En mn to‹j ¢gro‹j t¦j o„kodom¦j oÛtw katalšgousin· aÙl», kaˆ ™n taÚtV staqmo…, œnqa ›sthke t¦ zîa, kaˆ klis…ai, œnqa kaqeÚdousin oƒ ¥nqrwpoi, kaˆ shko…, œnqa ™gkle…ousi t¦ neogn£, Ótan t¦j mhtšraj ¢mšlgwsin À e„j nom¾n ™kpšmpwsi. kaˆ ™pˆ mn tÁj aÙlÁj·

     Ón ·£ te poim¾n ¢grù ™p' e„ropÒkoij Ñ…essin

     craÚsV mšn t' aÙlÁj Øper£lmenon oÙd dam£ssV

          (E 137. 38). 

lšgei d kaˆ mšsaulon, Óti Ð tÁj aÙlÁj tÒpoj ™n mšsJ ™stˆ tîn ¢grîn·

boîn ¢pÕ messaÚloio (L 548). aÙlÁj ™n cÒrtJ dš fhsi (L 774), tù periwrismšnJ tÒpJ kaˆ perišconti tÕ cèrisma tÁj aÙlÁj. perˆ d tîn staqmîn·

     ¢ll¦ kat¦ staqmoÝj dÚetai, t¦ d' ™rÁma fobe‹tai

          (E 140),

dhlonÒti e„j tÒpon ™ndotšrw tÁj aÙlÁj, Ön staqmÕn proshgÒreuon ¢pÕ tîn ˜stètwn ™n aÙtù zèwn. diÕ kaˆ “Hfaistoj poie‹ staqmoÚj te klis…aj te kathrefšaj „d shkoÚs (S 589)· kathrefe‹j g¦r kaˆ ™stegasmšnai aƒ klis…ai di¦ tÕ t¾n aÙl¾n m¾ enai toiaÚthn· tÕ g¦r kathrefšas ™k koinoà tîn te klisiîn kaˆ tîn staqmîn ¢koÚousi. shkoˆ dš, œnqa sunškleion t¦ neogn£·

     æj d' Ótan ¥grauloi pÒriej perˆ boàj ¢gela…aj

     ™lqoÚsaj ™j kÒpron, ™p¾n bot£nhj koršswntai,

     p©sai ¤ma spa…rousin ™nant…ai, oÙdš ti shkoˆ

     ‡scous', ¢ll' ¢dinÕn mukèmenai ¢mfiqšousi

     mhtšras (k 410 sqq.).

lšgei d p£lin (i 219 sqq.)·

ste…nonto d shkoˆ

     ¢rnîn ºd' ™r…fwn· [diakekrimšnai d ›kastai

     œrcato, cwrˆj mn prÒgonoi, cwrˆj d mštassai,

     cwrˆj d' aâq' ›rsai]·

›rsas kale‹ Ð poiht¾j t¦j ¡pal¦j kaˆ neogn¦j kaˆ nehgenšaj galaqhn£s (d 336)· sumbšbhke taÚtaj ™n to‹j muco‹j kaqe‹rcqai. kaˆ p£lin· 

     Trîej d' ést' Ôiej polup£monoj ¢ndrÕj ™n aÙlÍ

     mur…ai ˜st»kasin ¢melgÒmenai g£la leukÕn

     ¢zhcj memaku‹ai ¢koÚousai Ôpa ¢rnîn (D 433 sqq.)·

aátai g¦r ™n tÍ aÙlÍ ¢mšlgontai· t¦ g¦r ¢rn…a ™n tÍ shkù katakškleistai. ™k toÚtwn to…nun metafšrwn ™pˆ tîn Trèwn feugÒntwn fhs…n·

     œnqa ke loigÕj œhn kaˆ ¢m»cana œrga gšnonto,

     ka… nÚ ke s»kasqen kat¦ ”Ilion ºÚte ¥rnes (Q 130. 31)·

ºl£qhsan g¦r tÁj 'Il…ou e„j tÕn ™ndÒtaton tÒpon, æj e„j shkÕn ¥rnej.      

taàta mn oân ™n ¢groik…v· ™n d tÍ pÒlei, ¢n£logon tù staqmoÚj te klis…aj te kathrefšaj „d shkoÚs lšgein· plÁnto d' ¥r' a‡qousa… te kaˆ ›rkea kaˆ dÒmoi ¢ndrîn (q 57). a‡qousai d aƒ Øyhlaˆ stoaˆ ¢nq»lioi par¦ tÕ kata…qesqai ØpÕ toà ¹l…ou. eta aÙl»· kat¦ g¦r par£lhyin tÁj aÙlÁj œfh t¦ ›rkea· ™n g¦r ¥lloij tÕ plÁrej œfh·

     kaˆ tÒt' ™gë qal£moio qÚraj pukinîj ¢raru…aj

·»xaj ™xÁlqon kaˆ Øpšrqoron ˜rk…on aÙlÁs (I 475. 76)·

kaˆ p£lin ¥llwj œfh· park mšga teic…on aÙlÁs (p 165). ¥lloi d ¢kribšsteron a„qoÚsas lšgousi tÁj aÙlÁs t¦j sto£j, †na m¾ œxw ðsi tÁj aÙlÁj, ¢ll¦ tÕ mn ¥stegon kaˆ Øpa…qrion aÙl», aƒ d pšrix toà Øpaiqr…ou stoaˆ a‡qousai· aÙtÕj g¦r œfh·

          oÙdš pot' œsbh

     pàr, ›teron mn Øp' a„qoÚsV eÙerkšoj aÙlÁj,

     ¥llo d' ™nˆ prodÒmJ prÒsqen qal£moio qur£wn

          (I 471 sqq.).

Ãsan g¦r met¦ t¦j a„qoÚsaj oƒ prÒdomoi, ïn p£lin ™ndÒteroi q£lamoi, oÞj kaˆ mucoÝj kale‹ di¦ toàto· 

     kškleto d' 'Ar»th leukèlenoj ¢mfipÒloisi

     dšmni' Øp' a„qoÚsV qšmenai (h 335. 6),

eta ™pifšrei·

     ìj Ð mn œnqa kaqeàde polÚtlaj d‹oj 'OdusseÝj

     trhto‹j ™n lecšessin Øp' a„qoÚsV ™ridoÚpJ·

     'Alk…nooj d' ¥r' œlekto mucù dÒmou Øyhlo‹o

          (h 344 sqq.).

Óti g¦r tÁj aÙlÁj œndon e„sˆn oƒ dÒmoi, safîj par…sthsi di¦ toÚtwn·

     aÙt…k' œpeit' ¢nst£ntej œban dÒmon e„j 'OdusÁos

(d 674), eta ™p£gei·

     kÁrux g£r oƒ œeipe Mšdwn, Öj ™peÚqeto boul¦j

     aÙlÁj ™ktÕj ™ën, oƒ d' œndoqi mÁtin Ûfainon (d 677. 78).

[kaˆ prÒdomos oân Ð metaxÝ tÒpoj toà te dÒmou kaˆ toà qal£mou·

     ¥llo d' ™pˆ prodÒmJ prÒsqen qal£moio qur£wn

(I 473)]. kaˆ Ótan oân lšgV·

     ¢ll' ™xelqÒntej meg£rwn ›zesqe qÚraze

     ™k fÒnou e„j aÙl»n (c 375. 76),

ktîndÒmwnlšgei.

ΠορφυρίουΦιλοσόφουΟμηρικώνΖητημάτωνειςΟδ. 24 208 7

okong£rtin£ fhsimšganOmhrojtînntajpaÚlesikataskiazÒmenon, pàrnaÙtù kaeinkaˆ koim©sqaitoÝjrg£tajsÝngunaixˆ kaˆ tšknoij. klsionaÙtÕ proshgÒreusen ¢nalÒgwjtÍ klisv, ¼tijstratiwtik¾ skhn» ™stinaÙtoscšdioj. ¢pÕ g¦rtoà klnw, ™xoá kaˆ klint¾rkaˆ klismÒj(kaˆ oƒ mn œcontej ¢pšreisintoj êmoijklismo…, oƒ d' ¥lloiqrÒnoi), 'Attikîjklint»riontÕ mikrÕnklindionlšgetai. tÕ oâncwroànklnajpoll¦jkaˆ qrÒnoujklsionk£lesan, ú trÒpJkaˆ tÕnkoitîna ¹mejkalšsamen, dwm£tionoƒ 'Attikoˆ [tÕn ¢f' ¹mînkoitîna] œlegon, “Omhrojq£lamon. ¥llotÕ par¦ 'Attikojklsion·toàtomng¦r ¡maxînkaˆ zeugîndektikÒn. ™moˆ doke‹, fhsˆ DwrÒqeos, ¢pÕ toà keklsqaikatwnom£sqai, toà shmanontojtÕ perieilhfšnaikaˆ perišcein, perišceinnmšsJtÕnokon.

     'Arstarcos ˜tšrwjxhg»sato·tÕ g¦rperˆ klsionqšep£nthdhloàn, æjkÚklJtoà okoustib£dwn òkodomhmšnwn, prÕjaŒjoƒ qrÒnoi œkeinto, éstep' aÙtînkaqezomšnoujdeipnen, ™pˆ tînstib£dwnkoim©sqai, †nam¾ ¥llojokoj Ï toà Lašrtou, ¥llotÕ klsion, ¢ll' ™ntù okJtoà LašrtouerÁsqait¾nnkÚklJokodomantînstib£dwnkaˆ qšsintînqrÒnwn.

     ™mfanei Óti Ð mnokojLašrtountù ™ntÕjkaˆ periecomšnJ ØpÕ toà klisou, tîn[] ¥llwnntù œxwqenperišcontiklisJ Ôntwn. kat¦ tÕnaÙtÕntrÒponkaˆ ™ntÍ 'Odussšwjokv Ð q£lamojtoà Thlem£coumšsoj ØyhlÕj òkodÒmhto, ØpÕ tÁjaÙlÁjperiecÒmenoj·Thlšmacoj Óqioƒ q£lamoj ØyhlÕjdšdmhtoperiskšptJnˆ cèrJ(a425). kaˆ g¦rtoàtontÕnq£lamonkat¦ tÕ  mšsontÁjaÙlÁjkesqafhsi·diÕ kaˆ perskepton çnÒmasen, oŒonperifanÁ, di¦ tÕ pantacÒqenperišcesqai. tÕnaÙtÕntrÒponkaˆ tÕnLašrtouokonperišcesqaipantacÒqen ØpÕ toà klisou, kat¦ mšson òkodomhmšnon. tÕ g¦rperiqentoàtodhlo‹, oŒonkaˆ 'Arclocosdhlo‹ (fr. 40), poi»saj·toong¦raÙl¾nrkoj ¢mfidšdromen.

œceig¦rtÕ klsion ¢nalogantin¦ prÕjt¦ toiaàta·prÕjt¦jpast£daj[prÒdomojxšdra]·proJkodÒmhtog¦rok»seèjtinoj ¹ past¦jkaˆ ¹ propast¦jkaˆ Ð prÒdomoj, kaq£perkaˆ toÜnomadhlo· ¥llod' ™nˆ prodÒmJ, prÒsqenqal£moioqur£wn(I473). toioàtodš tikaˆ ™xšdra, tÁjokaj œxwp£shjprÕjaÙtÍ tÍ esÒdJkateskeuasmšnh. oŒjd¾ paraplhswjkaˆ tÕ klsion œxwtoà okou.

Ποσειδώνιος  Fr. 194β 1

`11. “OtioÙ mÒnontÕ plÁqojtînoketîntÕ prÕjt¾n ¢pÒstasin ærmhmšnonkatštrecen, ¢ll¦ kaˆ tînleuqšrwnoƒ t¦jpˆ cèrajkt»seijoÙk œcontejtršpontoprÕj ¡rpag¾nkaˆ paranoman. oƒ g¦rllipejtajoÙsaijdi¦ t¾n ¢poran ¤makaˆ paranomanxecšontokat¦ sustrof¦jpˆ t¾ncèran, kaˆ t¦jmn ¢gšlajtînqremm£twn ¢p»launon, toÝjd' ™ntojstaqmojteqhsaurismšnoujkarpoÝjdi»rpazon, kaˆ toÝjperitugc£nontaj ¢nšdhnleuqšroujtekaˆ doÚloujfÒneuon, Ópwjmhdeˆj ¢paggelVt¾nperˆ aÙtoÝj ¢pÒnoi£ntekaˆ paranoman. ¢narcajd' oÜshjdi¦ tÕ mhdeman `RwmaŽk¾n ¢rc¾ndikaiodoten, p£ntej ¢nupeÚqunonxousan œcontejpoll¦jkaˆ meg£lajsumfor¦j ¢peirg£zonto·

Scholia vetera ειςΙλ. 20 11 a 1

Ariston. | Did. (?) xestÍj a„qoÚsVsin <™n…zanon>: Óti ZhnÒdotoj gr£fei ™f…zanon. aƒ d a‡qousai oÙk e„sˆ qrÒnoi À kaqšdrai, †na lšgV ™f…zanon, ¢ll¦ stoaˆ kaˆ stulwtaˆ ›drai À tÒpoi Øf' ¹l…ou katalampÒmenoi. A | tinj d gr£fousin ™n…dranon, kaqšdraj o„hqšntej

AT enai t¦j a„qoÚsaj. T

     Ariston. œnioi ™f…zanon. Aim

     ex. a„qoÚsVsin: aƒ a‡qousai ™xšdrai stulwta… e„sin À tÒpoi Øf' ¹l…ou katalampÒmenoi. T

Scholia vetera ειςΙλ. 4 143α1

ex. ke‹tai d' ™n qal£mJ: q£lamoj Ð okoj· pr…n g' Óte d¾ q£lamos (I 588). ¹ ¢poq»kh· Óqi nhtÕj crusÒs (b 338). Ð koitèn· Thlšmacoj d' Óqi oƒ q£lamos (a 425), Óqen qalamhpÒlos (h 8. y 293). T      q£lamoj Ð koinÕj okoj, q£lamoj ¹ ¢poq»kh, kaˆ q£lamoj Ð koitèn. b(BCE`3E`4)

Scholia vetera  Ομ. Οδύσ.  4 847 4

¢mf…dumoi] dittoˆ, ¢mfotšrwqen e„sdÚseij, toutšstin ™x ˜katšrou mšrouj e‡splouj kaˆ katagwg¦j œcontej. À diplo‹, e„j oÞj œsti dÚnein, À ˜katšrwqen e„sdÚseij œcontej. B.E.P.Q.V. tÍ tÒnge mšnon] ™ke‹ ™n tÍ n»sJ. À ˜katšrwqen tÁj n»sou. B.E.

Scholia vetera  Ομ. Ιλ. 18 589

[klis…as] nàn t¦j tîn poimšnwn katagwg£j.

Scholia vetera εις Od. 24 208 1

kl…sion] per…fragma. Q. ¤pax e‡rhtai. shma…nei d ™xšdran tin¦ sigmatoeidÁ, ™n Î œkeinto oƒ klismo…. À krhp…dwma, ™f' oá ™kaqšzonto À ™koimînto. V.

kl…sion] ¥llo tÕ par¦ 'Attiko‹j kl…sion. k¢ke‹no mn g¦r ¡maxîn kaˆ zeugîn dektikÕn, Ö nàn `Rwma‹oi par¦ t¾n st£sin staàlÒn fasin. toàto d par¦ tÕ kle…ein, Ó ™sti perišcein, ™n mšsJ toÝj o‡kouj. fhsˆ g¦r "œnqa oƒ okoj œhn, perˆ d kl…sion qše p£nth." Ómoion g£r ™sti tÕ ™n tÍ A (`425.) "Óqi q£lamoj perikallšoj aÙlÁj ØyhlÕj dšdmhto periskšptJ ™nˆ cèrJ·" Ó ™sti tù mšsJ, di¦ tÕ pantacÒqen skope‹sqai tÁj aÙlÁj. Vind. 56.

Scholia vetera Δημοσθ. Oration 19, 338, 1

¢ll¦ n¾ D…a ™n toÚtJ tù crÒnJ toÝj Órkous] '™n tù crÒnJ' ™n ú ™k£qhnto ™n PšllV tÕn F…lippon ¢namšnontej. deinîsai d ™boul»qh di¦ tîn ˜xÁj tÕ ¢d…khma kaˆ sÚstasin doànai tù dwrodok»mati, Ópou ge ™paniÒntej toÝj Órkouj œlabon kaˆ oÙk ™p' aÙtÁj tÁj Makedon…aj oÙd' ™n mšsJ tîn stratopšdwn oÙd' ™n ƒerù, ¢ll' ™n pandoke…J kaˆ krÚbdhn kat¦ t¾n ™p£nodon. kaˆ dÁlon Óti diateqÁnai Ñrgilèteron boÚletai toÝj dik£zontaj, Ómwj d' oÙdn Âtton kaˆ tÕ kaq' ˜autÕn ¢polÚsasqai. †na d m¾ e‡pwsin Óti 'oÙk ™nÁn ƒerÒn', ¢ntex»tase toÝj tÒpouj· Óti kaˆ ƒeroà parakeimšnou ™n pandoke…J oƒ Órkoi ™g…nonto ™n beb»lJ tÒpJ kaˆ faÚlJ, kaˆ taàta ƒeroà plhs…on Ôntoj Dioskour…ou, kaˆ di¦ toàto kaˆ m£rturaj toÝj qeasamšnouj tÕn tÒpon ™pikale‹tai. parenšbale d t¦ kat¦ toÝj Órkouj oÙk ¢koloÚqwj, ¢ll' †na shme…ou shme‹on kaˆ toàto gšnhtai. ¹ mn g¦r bradÚthj shme‹Òn ™sti tÁj dwrodok…aj kaˆ toà ˜kÒntwj paradoànai t¾n Qr®khn, ¹ d kat¦ toÝj Órkouj mn»mh de…xasa m»te ™n kairù gegenÁsqai m»te ™n tÒpJ pros»konti pistoàtai tÕ shme‹on tÁj dwrodok…aj. gT

Scholia vetera ΕυριπίδουΑνδρομάχη 282 2

poimšna boukÒlon. ™pˆ t¦j poimenik¦j ™paÚleij. boukÒloi d koinîj oƒ nome‹j ¢pÕ toà ™pifanestšrou zóou: –Mg t¾n œpaulin t¾n œcousan ™n aØtÍ o‡khsin. À ˜st…an œcousan ™n <aØtÍ>, o„koumšnhn. diafšrei d staqmÕj kaˆ aÙl»· Ð mn g¦r staqmÕj o„kht»rion qremm£twn, ¹ d aÙl¾ ¢ndrîn o„kht»rion: –OA

ScholiaveteraΟππιανούΑλιευτικάΥπόθεσις 3, 236 1

AÙtoà·ke‹, ™p…¸·hmatopikÒn. dhqÚnousin·diatrbousin. ¤te·parabol». staqmosi·m£ndraij, mandroij, shkoj·

staqmÕjpolus»mantÒnstin·staqmÕjg¦r Ð zugÕj, staqmÕj ¹ ¹mer»sioj ÐdÕj, tÕ par¦ pollînkaloÚmenon ØpostaqmÕj, kaˆ ¹ œpaulijtînzèwn, Ð noàj·kaq£pert¦ prÒbataceimînojntojstaqmojaÙlzontaikaˆ kataskhnoàsikaˆ ¢panapaÚontai· ¢pÕ toÚtoukaˆ t¦ ƒppost£siakaˆ boust£sia.

ΣχόλιαειςΞενοφώντοςΚύρουΑνάβασιν 1,2,5

staqmÒj] stratiwtik¾ kat£lusij. staqmÕjkaˆ aƒ katalÚseijkaˆ t¦ katagègiatîn ¢ggeliafÒrwn ¢pÕ pÒlewjejpÒlin. I.

scholiaveteraΘουκ.  4 26 8

t¦ ploaGMrc`2 ¢pšklinanntù limšnib`2 perˆ t¦jkat£rseis: kat£rseij, aƒ kaqormseijPatm. kat£rseijlšgeitoÝjpithdeoujejkatagwg¾ntÒpoujkaˆ ejtÕ prosormzesqai. tÕ fÚlasson ¢ntˆ toà frouroˆ Ãs£ntinejtînpoliorkoumšnwn, †naeÙqÝj ¢pol£bwsit¦jtrof£jGMrc`2

scholia vetera ΠιδάρουΩδή 10, 57β 1

tÕ d Ólon· perip»xaj d kaˆ perifr£xaj tÒ pon tÕn mn naÕn kaˆ tÕ ¥duton aÙtÕ diecèrisen ™n tù kaqarwt£tJ mšrei ¢n¦ tÕ mesa…taton· tÕ d e„j kÚklon tÁj gÁj À toà neë katagègion ™po…hse kaˆ deipnht»rion tîn xšnwn. 55cB

ΣτέφανοςΒυζάντιος

AÙl», ¹ œpaulij craÚsV mšn t' aÙlÁj Øper£lmenon. lšgetai kaˆ aâlij, kaˆ sÚnqeton dÚsaulij, Ð o„k»twr aÙl…thj, aƒ d' ™n to‹j ¢gro‹j o„k»seij aÜlia, kaˆ oƒ ¢pÒkoitoi toÚtwn qÚrauloi. lšgetai kaˆ aÜlioj Ð ˜spšrioj ¢st¾r par¦ tÕ poie‹n ¹m©j aÙl…zesqai. kaˆ aÜlion ¥ntron par¦ tÕ ™ke‹ coreÚein, æj 'Apollènioj stÁsa… te coroÝj ¥ntroio p£roiqen. 

Scholia vetera ΠινδάρουΟλ. 1  149 α

ABCEQ aÙtù toÝj 'Hle…ouj qÚein, toà `Hraklšouj prètou kat¦ tim¾n toàto pepoihkÒtoj.  ¢mf…polon dš tinej tÕn peripoloÚmenon, di¦ tÕ ™n mšsV enai tÍ pÒlei· oƒ g¦r o„kistaˆ ™n mšsaij ta‹j pÒlesin ™q£ptonto ™x œqouj.

Scholia vetera ΟππιανούΑλιευτικά 1 31

kaliÍj· ™n, ¢pÕ tîn k£lwn· kali¦ ¹ ™k k£lwn o„k…a· À kat¦ t¾n kali£n. kaliÍj· fwlea‹j. Kali£· kur…wj ¹ ™k xÚlwn kalîn o„k…a.

Scholia vetera Αιλ. ΑριστείδηPANAQHNAIKOS.   103 12

™n sunoik…v] sunoik…an kaloàsi t¾n ¢pÕ pollîn xšnwn o„koumšnhn gÁn, æj A„sc…nhj sunoik…an epen, œnqa polloˆ dielÒmenoi mšnousin. A. sunoik…an kaloàsi t¾n ¢pÕ pollîn xšnwn o„koumšnhn· æj A„sc…nhj sunoik…an epen, œnqa polloˆ dielÒmenoi mšllousi. fhsˆ to…nun Óti ésper ™n meg£lV o„k…v, oá polloˆ mšnousin, ¢pÕ toà o„k»matoj toÚtou e„j ›terÒn tij metšrcetai.

ScholiaveteraΑπολ. ΡόδιουΑργοναυτικά 22 12

kaliÍ ¢ntˆ toà okv, kurwj ¹ ™kk£lwnkateskeuasmšnh·k©lat¦ xÚla.

xulnaijg¦rcrîntotÕ palaiÕnokaijliq<…n>wnmhdšpwpinohqšntwn.

ScholiaveteraΑπολ. ΡόδιουΑργοναυτικά 76 22

`909 ™fšstioi: œpoikoi· LakedaimÒnioi g¦r t¾n o„k…an ˜st…an fas…n. Lm(P)

ScholiaveteraΑπολ. ΡόδιουΑργοναυτικά 226 16

`235 mšsaulontÕ mšsontÁjaÙlÁj, Ópoutînboînaƒ st£seij. mšsaulonoƒ 'Attikoˆ <t¾nmšshnqÚran> t¾nfšrousanejtet¾n ¢ndrwntinkaˆ gunaikwntin.

`237–38 daidalšhd' aqousa: sto¦ poiklh Ãn ˜katšrwqentÁjokaj. ™kplagoutÁjaqoÚshj ØyhlÒterai Ãsanokodoma…, Ó ™sti·pÚrgoi Ãsan ˜katšrwqen. 

ScholiaveteraΑριστοφάνηΠλούτος 1153 9

kaˆ tÕn `ErmÁnperˆ t¦jtînpulîndruonstrÒfiggaj, À †natoÝjklšptontajergoiprÕjt¦jokajesdÚesqai, À Ótitajokaijkaˆ pÒlesifron»sewjcreakaˆ

panourgaj, ((kaˆ)) ™ntoj ¢grojkaˆ toj œxwpolšmoij, diÕ tojmn ¢grojAreojstasanedwlon, tÁj 'Aqhn©jtajpÚlaijtînpÒlewn, `Ermoà dš, æj œfhmen, edwlon ÔpisqetÁjpÚlhjtînokiîn.

ScholiaveteraΗσιόδουΕργακαιΗμέραι  374

MEGAROISI. Nànkatacrhstikîjp©sanokan ¡plîjkale·kurwjmšgaronlšgetai Ð ploÚsiojkaˆ ™pfqonojokoj, par¦ tÕ megarwtÕ fqonî. TZETZES.

ScholiaveteraΗσιόδουΕργακαιΗμέραι  411α 1

<kali»n:> kali¦nkurwjt¾nkk£lwnokanfhs·m»pwg¦reØreqšntwnlqwnejrgasantoÚtoijt¦jokajerg£zonto, æjkaˆ nànkali¦nt¾nkfÚllwnfasn, À ¢pÕ ÑrÒfwn À kal£mwnxÚlwnokan·k©long¦rtÕ xÚlon.

Ησύχιος

¢b»r· o‡khma sto¦j œcon, tame‹on L£kwnej

¢qšmhlon· oÙdn œcousa [oÙd] qemšlion

aƒmasi£· tÕ ™k pollîn l…qwn log£dwn ¥qroisma

aƒmasia…· ... *æj fragmoˆ plate‹j ¢pÕ pl…nqou <o„kodomhqšn-

     tej> (Hdt. 1,180,2) A ... <perite…cisma> qrigkîdej. 'Ap…wn

     ¢bas…a, ™f' ¿n oÙk œstin ™mbÁnai (s 359)

¢ndreèn· Ð mšgaj okoj (Hdt 1,34,3 ..)

pÕ staqmoo· ¢pÕ tÁjpaÚlewj (R 110) AS

¢rd£nia·aƒ tîn keramwn g£strai, ™n aŒj t¦ bosk»mata     ™pÒtizon, § Dwriej kÚmbala kaloàsi. taàta d prÕ tÁj aÙleou qÚrajtqesan Ûdatoj pl»rh [†na] ÐpÒte tij teleut»     seien, [oƒ] prÕj ¢fagnismÕn <†na oƒ> ™xiÒntej peri¸·anwntai

*aÙlismÒs·dianuktšreusij gASn

aÙlÁs·paÚlewj·n aÙlÁjn cÒrtJ (L 774) ™n tù perifr£gmati tÁj aÙlÁj S periwrismšnJ. kaˆ g¦r t¦ Ómora sÚgcorta lšgousin

*aÙlÁs·tÁj kat' ¢groÝjpaÚlewj lšgei (E 138 ..) (S

aÙl»thn· tÕn toà kÒprou ™pimeloÚmenon tîn prob£twn

     (Soph. fr. 461)

*aÙl…a qÚra·pulèn vgASn

*aÙl…zetai· koim©tai. ful£ttetai vgASn koit£zetai (Iob 38,19)

*aÙl…zomai· mšnw AS ™ndiatr…bw (Prov. 19,23) ASn

*aÙlizomen£wn· e„j ko…thn ™launomšnwn (m 265) S

*aÙl…kouroi· fÚlakej vgAS

*aâlin· ko…thn (c 470) n ™paulismÒn (I 232) ASn

*gunaikwn‹tis· okoj gunaikîn AS

dik qurîn· toÝj nekroÝj oÛtw fasˆn ˜dr£zesqai, œxw toÝj pÒdaj œcontaj prÕj t¦j aÙl…ouj qÚraj

œpaulij· *m£ndra boîn AS. À o‡khma. À *aÙl» AS. À stratopede…a. kaˆ ¹ poimenik¾ aÙl»

œpauloj· ™p…skhnoj. œnoikoj. [car£dra]

™paÚlouj· ™paÚleij. m£ndraj (y 358)

™piwga…· oƒ ¢neimšnoi tÒpoi kaˆ ¢l…menoi, Øpagwg¦j d œcontej kaˆ Øposkšphn kaˆ katagwg£j (e 404)

eÙm£reia· *eÙcšreia g (APn). ¹suc…a. ¢pÒpatoj

q£lamos· *okoj Agn. mucÒj. numfikÕj okoj

*quraule‹n· œxw qurîn aÙl…zesqai A

*k£qesin· katagwg»n. o‡khsin AS

katagwg»· kat£lusij, *kat£luma vn, pandoke‹on, *o‡khma

*kat£luma· o‡khma, katagègion (`1. Regn. 1,18 ..) A

klis…ai· aƒ aÜleioi pulînej

klis…h· skhn». kaqšdra (d 123) kaˆ ¹ œpaulij (p 159)· ¢pÕ toà kl…nesqai ™n aÙtÍ t¦ qršmmata. kaˆ prÒquron. N…kandroj

klis…on· pandoce‹on r. s. À b£sij, ™f' Î t…qetai Ð qrÒnoj (w 208) r

kr…banos· Ð baànoj tîn kriqîn. kriqa‹j g¦r tÕ prÒteron ™crînto, kaˆ baÚnouj t¦j kam…nouj œlegon. katacrhstikîj d kaˆ Ð lšbhj

mšgaron· polutel¾j okoj. À *Øperùon ASvg

*mšsaulon· œpaulin (W 29) ASn

mšsaulon· qurwrÒn. kaˆ ¹ tÁj aÙlÁj qÚra (L 548). kaˆ ¹ ™n    ¢grù o‡khsij

Ómaulon· ÐmÒkoiton AShm, <sÚgkoiton> hm. Ðmoà aÙlizÒmenon ASv. <SofoklÁj Fine‹> (fr. 650 a) hm

nauklhrèsimoi stšgai· t¦ pandoke‹a· ™peˆ œnioi ™mpore‹a  lšgousin· æj kaˆ Sths…coroj ™mporikÕn okÒn fhsin (fr.  `80 Bgk)

*xen…a· kat£luma, katagègion (Philem. 22) (vg)

okos· Ólh ¹ o„k…a· 'o‡kJ ™n 'OrtilÒcoio dafronos' (f 16). kaˆ mšroj ti tÁj o„k…aj· '¢ll' e„j okon „oàsa t¦ sautÁj      œrga kÒmize' (Z 490). kaˆ t¦ ™n tÍ o„k…v· 'nàn aâ kaˆ polÝ      me‹zon, Ö d¾ t£ca okon ¤panta ...' (b 48)

Ðrmht»rion· katagègion r

pandok(e)‹on· pandoc(e)‹on

p£ndox· Ð ™n pandoc(e)…J o„kîn

pandoceÚs· ™pidšxioj, Ð p£ntaj decÒmenoj

paraÚlia·t¦ par¦ t¾n aÙl»n, oŒon prÒcwra

[pÒrta· pÒrta, qÚra pÒlewj À aÙlÁj o‡kou]

staqmo…· ™paÚleij, Ópou †stantai †ppoi kaˆ bÒej. kaˆ stratiwtik¾    kat£lusij. kaˆ ¹ tîn qurîn par£stasij. kaˆ t¦ ˜katšrwqen tîn qurîn xÚla, § nàn p»gmata kaloàmen

staqmÕn œscaton· ......

staqmoàcos· Ð tÁj o„k…aj kÚrioj. kaˆ xenodÒcoj

staqmîn· tîn tÁj qÚraj parastatîn, À mandrîn, À tÒpwn œnqa      ¢napaÚeta… tij

skhn£j· katagwg£j, o„k»mata

stegan…sai· stšgV ØpodecqÁnai

steganÒmion· tÕn misqÕn t¾n didÒmenon Øpr tÁj monÁj tù pandoke‹

cÒrtoj· Ð sun»qhj. kaˆ Ð per…boloj tÁj aÙlÁj, æj tÒ· aÙlÁj ™n cÒrtJ oƒ d eÙrucwr…an. dhlo‹ d kaˆ cèran. kaˆ cÒrtasma. kaˆ tÕn Óron tÕn ™k ga…wn, æj ™n tù· sÚgcortana…w ped…a

Σούδα

”Agrauloi: oƒ ™n ¢grù dianuktereÚontej À aÙlizÒmenoi.

Aƒmasi£· tÕ ™k cal…kwn òkodomhmšnon teic…on ¥neu phloà

par¦ `HrodÒtJ· ¼n tinej ¤rpezon. kaˆ ”Iwnej oÛtw crîntai. dhlo‹

d `HrÒdotoj ™n tÍ prètV. faÚlwj d oƒ polloˆ tÕ cwr…on toàto

aƒmasiîn periecÒmenon aƒmasi¦n kaloàsin.

Aƒmasia‹j: to‹j fragmo‹j kur…wj to‹j ºkanqwmšnoij.

'EpaulÒsunoj: Ð e„j t¾n œpaulin „èn. kaˆ 'Epaul…zontai, ™piski£zontai.

AÙl»: tÕ nàn ¢rce‹on legÒmenon· Ópou ¢p»gonto oƒ kat£kritoi. kaˆ toÝj ™ke‹se Øphrštaj aÙlikoÝj çnÒmazon. kaˆ paroim…a· E‡poij t¦ tr…a t¦ par¦ tÍ aÙlÍ. kaˆ aâqij· ™x ïn ¤pantaj dediëj toÝj perˆ t¾n aÙl¾n, m£lista d tÕn F…lippon, oÛtw pepoiÁsqai t¾n ¢pocèrhsin. kaˆ AÙl», ¹ toà basilšwj o„k…a. 

AÙlhtoà b…on zÍj: ™pˆ tîn ™x ¢llotr…wn bioÚntwn· parÒson ™pithroàntej oƒ aÙlhtaˆ toÝj qÚontaj ™x ¢tele…aj zîsin.

AÜleioj qÚra, kaˆ ProaÚleioj.

AÙl…a: qÚra, pulèn. kaˆ ¹ aÜleioj. tîn te aÙle…wn kaˆ staqmîn t¦j qÚraj ™xškoyan.

AÜlia: ¢ntˆ toà œpaulij. À ¢ntˆ toà t¦j mikr¦j aÙl£j.  oÛtwj Lus…aj kaˆ A„sc…nhj.

AÙl…zetai: koim©tai, ful£ttei, paremb£llei. kaˆ AÙlizÒmenoi, 'Antifîn ¢ntˆ toà koimèmenoi.

AÙl…kouroi: fÚlakej. kaˆ AÙlikoÚj, kiqarJdoÚj.

AÜleioj: ¹ ¢pÕ tÁj Ðdoà prèth qÚra tÁj o„k…aj.

AÙle…ouj qÚraj. kaˆ ˜nikÕn aÜleion lšgousin æj ¹me‹j. 'Aristof£nhj Danasi· prÕj tÕn strofša tÁj aÙle…aj ™c…nou kefalÁj katorÚttein. AÜlion d kaˆ proaÚlion oÙdetšrwj.

Aâlij: ¹ ko…th. AÙlˆj d pÒlij Boiwt…aj.

EÙmaršh: ¢pÒpatoj par¦ `HrodÒtJ.

'Exšdra. Ð d katÁrce cwm£twn, tÕ mn kat¦ t¾n BÒreion ™xšdran, ¿ metaxÝ tîn dÚo pulîn Ãn. kaˆ aâqij· katókoun plhs…on toà mouse…ou kaˆ tÁj ™xšdraj.

'EpaÚleioj: ¹ tÁj aÙlÁj ÐdÒj.

'EpaÚlia lšgetai, kaqÒson ™n tÍ toà numf…ou o„k…v ¹ nÚmfh tÒte prîton ™phÚlistai. kale‹tai d' ™paÚlia kaˆ t¦ met¦ t¾n ™comšnhn ¹mšran tîn g£mwn par¦ toà tÁj nÚmfhj patrÕj dîra ferÒmena tù numf…J kaˆ tÍ nÚmfV ™n pompÁj sc»mati. pa‹j g¦r ¹ge‹tai clan…da leuk¾n œcwn kaˆ lamp£da kaiomšnhn, œpeita met¦ toàton kanhfÒroj, eq' aƒ loipaˆ ¢kolouqoàsin ™fexÁj fšrousai crus…a, lekan…daj, sm»gmata, fore‹a, ktšnaj, ko…taj, ¢lab£strouj, sand£lia, q»kaj, mur£leiptra. ™n…ote d kaˆ t¾n pro‹ka ¤ma tù numf…J fšrousin. oƒ dš fasin ™paÚlia t¾n deutšran met¦ toÝj g£mouj ¹mšran kale‹sqai, ™n Î prîton ™paul…zetai tù numf…J ¹ nÚmfh. 'EpaÚlion d mon». perˆ `Ek£lhj qanoÚshj· ‡qi prhe‹a gunaikîn t¾n ÐdÒn, ¿n ¢n…ai qumalgšej oÙ perÒwsi. poll£ki se‹o, ma‹a, filoxšnoio kaliÁj mnhsÒmeqa· xunÕn g¦r ™paÚlion œsken ¤pasin.

”Epaulij: ¹ o„k…a, ™n Î t¾n aâlin poioàntai. Aâlij d ¹ ko…th. kaˆ 'EpaulÒsunoj, Ð e„j t¾n œpaulin „èn. oÜte t…n' ¢ndrîn oÜte brotîn bl£yaj, o‡cet' ™paulÒsunoj. perˆ lšontoj Ð lÒgoj.

'EpaulÒsunos: Ð e„j t¾n œpaulin „èn. kaˆ 'Epaul…zontai, ™piski£zontai.

”Epaulij: m£ndra boîn, kaˆ prob£twn aÙl». tÒte mn oân ¢mfÒteroi t¾n œpaulin ™pˆ toà cèmatoj ™poi»santo o† te `Rwma‹oi kaˆ oƒ KarchdÒnioi. toutšsti t¾n ko…thn. 

E‡poij t¦ tr…a par¦ tÍ aÙlÍ: to‹j ™pˆ q£naton ¢gomšnoij

parrhs…a ™xÁn s…tou kaˆ o‡nou plhrwqe‹sin tr…a lšgein, § boÚlointo· meq' § fimwqšntej ¢p»gonto t¾n prÕj q£naton. tÕ d nàn ¢rce‹on kaloÚmenon aÙl¾ ™kale‹to. 

Zw¾ p…qou: ™pˆ tîn metr…wj kaˆ tapeinîj zèntwn, ¢pÕ Diogšnouj toà filosÒfou, ú p…qoj Ãn ¹ ¹d…sth katagwg».

Katagwg»: par¦ `HrodÒtJ pandoke‹on.

KatagwgÁj: ¢napaÚlhj, dexièsewj. Ð d e‡j tinoj pandokšwj ™lqën ºx…ou tuce‹n katagwgÁj. Ð d ™dšxato kaˆ pàr ™xškausen.

Kr‹: ¹ kriq». kaˆ “Omhroj· kr‹ leukÒn.

Kr…banon: oƒ 'Attikoˆ lšgousi kriqîn baànon, toutšsti k£minon. kaˆ ”Artoj kriban…thj, Ð ™n krib£nJ çpthmšnoj. kr…banoj d par¦ tÕ kr‹ kaˆ tÕ baànoj· Ó ™sti k£minoj. kaˆ 'Aristof£nhj· eta ™xšnize· paret…qei d' ¹m‹n boàj kriban…taj. 'ArrianÒj· oƒ d xšnia œferon, qÚnnouj ™n krib£noisin ÑptoÚj.

Kr…banos: Ð foàrnoj. kaˆ paroim…a· ”Annoj kr…banon. ™pˆ tîn kainÒn ti ™feurhkÒtwn· ”Annoj g¦r A„gÚptioj e„j t¾n tîn ¥rtwn Ôpthsin ™penÒhse tÕn kr…banon.

MesaÚlion: kur…wj mn ¹ mšsh qÚra· ke‹tai d ¢ntˆ toà mesaÚlion. À MesaÚlion, Ð mšsoj tÒpoj tÁj aÙlÁj.

MessaÚlioj: Ð mšsoj tÒpoj tÁj aÙlÁj.

Mštaulos: ¹ ·upar¦ legomšnh aÙl», oá Ôrniqej Ãsan.

Xen…an: katagègion, kat£luma.

PandokeÚtria: ¹ kaphl…j· par¦ tÕ dšcesqai p£ntaj. e‡rhtai d kaphlˆj par¦ tÕ kakÚnein tÕn phlÒn· phlÕj d Ð onoj. Óqen kaˆ ¥mpeloj, oƒoneˆ œmpeloj oâsa, ¹ ™n aØtÍ œcousa tÕn phlÒn.

P£ndokoi: aƒ p£ntaj ØpodecÒmenai. toàto d ‡sasin ½dh periferÒmenon kaˆ aƒ p£ndokoi gr©ej. kaˆ Pandoke‹on, tÕ p£ntaj ØpodecÒmenon o‡khma.

P£rauloj: Ð ™n ¢gro‹j. À P£rauloj, paratetamšnh. À ™ggÚj· par¦ t¾n aÙl»n. À qrhnhtik»· par¦ toÝj aÙloÚj. SofoklÁj· t…noj bo¾ p£rauloj ™xšbh n£pouj.

PnigeÚs: Ð foàrnoj, Ð kr…banoj. kur…wj, Ópou oƒ ¥nqrakej sumpn…gontai. diÕ ™pilšgei· ¹me‹j d ¥nqrakej.

StaqmÒj: tÕ pandoke‹on. kaˆ Staqmoàcoj, Ð pandokeÚj. kaˆ NazianzÒj, staqmÕj Kappadok…aj.

StaqmÒj: stratiwtik¾ kat£lusij. Staqmoˆ kaˆ aƒ katalÚseij kaˆ t¦ katagègia tîn ¢ggeliafÒrwn ¢pÕ pÒlewj e„j pÒlin.

Taberne‹a: kaphle‹a, pandoke‹a.

Foàrka: par¦ `Rwma…oij d…dumon xÚlon.

Foàrnos: pnigeÚj, Ð kr…banoj, Ópou oƒ ¥nqrakej sumpn…gontai.